Found: 970  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
961
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบริหารการซ่อมสร้างเรือ [electronic resource] = System naval dock yard administration) / บุญมา พุ...
ชื่อผู้แต่งบุญมา พุ่มลำดวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
962
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรังสีอาทิตย์ = Solar radition / โดย เสริม จันทร์ฉาย
ชื่อผู้แต่งเสริม จันทร์ฉาย
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกQC911 ส923,551.52 ส67ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
963
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลดการสูญเสียในการผลิตบล็อกปูถนน [electronic resource] = Reduced reject for cpac block / ประจักร์ โกษ...
ชื่อผู้แต่งประจักร์ โกษาวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
964
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ / สุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร
ชื่อผู้แต่งสุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกTP248.2 ส-ห 2559,660.6 ส422ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
965
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักปฎิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) อุตสาหกรรมบรรจุภั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกTS197.5 ห323,664.804774 ก169ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
966
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักปฎิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) อุตสาหกรรมเครื่อง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2555.
เลขเรียกTH7687 ห323,628.53 ห323
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
967
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) : อุตสาหกรรมเฟอร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554.
เลขเรียกHD9773 ห323 2554,664.0282 ห323
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
968
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ) : อุตสาหกรรมการทำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559.
เลขเรียกHD9348.A2 ห323 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
969
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง = Advances in bioprocess technology / สุชาดา จันทร์ประทีป น...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา จันทร์ประทีป นภาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกTP248.24 ส759ท,660.2815 ส42ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
970
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์หามูลค่าความสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้แนวทางค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจั...
ชื่อผู้แต่งรัฐพล วุฒิการณ์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา