Found: 26,509  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
25,741
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยอิทธิพลของธุรกิจต่อสถานเลี้ยงดูเด็กและพ่อแม่ : ศักยภาพที่จะมีผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย ...
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543.
เลขเรียกRJ103.T5 ร451ศ,WA310 ร451อ 2543,362.712 อ727
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
25,742
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเพื่อสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทย...
ชื่อผู้แต่งนภัสกมล สุภาพ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สถาบันฝึกอบรม ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกWP400 น195ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
25,743
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง "ธัญโอสถ" ตราเครื่องหมายมาตราฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง = " Rice 'O.'Sod "...
ชื่อผู้แต่งชเนษฎ์ ม้าลำพอง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกHD9066.T5 ช155ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
25,744
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขนมไทยชุมชนตรอกข้าวเม่า = The marketing distri...
ชื่อผู้แต่งสุทธาทิพย์ กาญจนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2558
เลขเรียกวจ 658.84 ส 772 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25,745
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตรและคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย : Impact of ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี: HiTAP, 2554.
เลขเรียกW20.5 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
25,746
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการพัฒนาฟันกรามซี่ที่สามในระยะต่างๆ กับอายุจากภาพรังสี...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
เลขเรียกRes Rep RK 309 ร26ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25,747
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการคัดแยกเชื้อแอกติโนไมซีสที่สามารถผลิตสารปฎิชีวนะ Streptothricin จากดินในเขตพื้...
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ อนุกุล
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 [A.D.2005]
เลขเรียกQW125.5.A2 u84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25,748
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิค AFLP ของพืชสกุลมะกาและหมากหมก จากพื้นที่ปกปัก...
ชื่อผู้แต่งสาลินี ธีระศิลป์วีสกุล
พิมพลักษณ์สงขลา: คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
25,749
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการประเมินบัญชียา จ (2) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 = Evaluation of high-co...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, [2554]
เลขเรียกRS79 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
25,750
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสุกรแก่เกษตรกรรายย่อยปีที่ 2 = The development of pi...
ชื่อผู้แต่งมงคล เตชะกำพุ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2556?] [2013?]
เลขเรียกSF396.9 ม114ร 2556?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
25,751
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : พิพิธภัณฑ์ขนมไทย...
ชื่อผู้แต่งพีรเทพ รุ่งคุณากร.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกAM79.ท9 พ647 2554
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
25,752
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสารยับยั้งการกัดกร่อนในขั้นตอนการกัดกรดของอุตสาหกรรมเหล็กชุบสังกะสีโดยใช...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกTS660 ก125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25,753
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอดอย่างรวดเร็วโดยวิธี Polymerase Chain Reaction / คณ...
พิมพลักษณ์[S.l. : s.n., 1998.
เลขเรียกWF390 P783 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25,754
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในการตอบสนอนต่อการกระตุ้น T cell receptor ในด้านการเ...
ชื่อผู้แต่งสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQR185.8.T2 ส784ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
25,755
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมการให้ความรู้มารดาหลังคลอดต่อการรับรู้ของมารดา...
ชื่อผู้แต่งสมประสงค์ ศิริบริรักษ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกWY157 ส259ร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา