Found: 26,029  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
25,996
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2531 / สำนักงานประสานงานวิชาการและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธาร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานประสานงานวิชาการและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีไซร์, 2536.
เลขเรียกW20.5 ส639ค 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
25,997
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2532 / สำนักงานประสานงานวิชาการและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธาร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานประสานงานวิชาการและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีไซร์, 2536.
เลขเรียกW20.5 ส639ค 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
25,998
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยว่าด้วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้...
ชื่อผู้แต่งชลัช จงสืบพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2557
เลขเรียกJQ1741.A3 ช-ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26,000
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น / ชัยณรงค์ อริยะประเสริ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557
เลขเรียกNK1055 ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26,001
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเชิงสำรวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม : รายงานการว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตำรวจ, 2559
เลขเรียกHG3755 .ร64,332.02402072 ค962ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
26,002
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเพื่อกำหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา = University mapping / มนัส สุวรรณ...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
เลขเรียกLB2326.3 ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26,003
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2560
เลขเรียกTP370.8 ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26,004
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด้านจักษุวิทยาในกลุ่มประเทศอาเซียน : รา...
ชื่อผู้แต่งสุภา เพ่งพิศ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
เลขเรียกRes Rep WW 20 ส246พค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26,005
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. การเตรียมความพร้อมเพื่อการคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ : ก...
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26,006
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกระทร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
เลขเรียกLB2835.3 ม-ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26,007
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและสร้างโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษซ่อมเสริมในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา / นว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2546
เลขเรียกPE1065 ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26,008
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่อำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยเพื่อหาแนวทางในการพัฒ...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2562
เลขเรียกNA6690 ณ-ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
26,009
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ระบบการก่อสร้าง Structural sandwich panels เพื่อใช้กับบ้านประห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกTH4819.P7 ค95 2549,690.8 ก522 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26,010
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร / สุพัตรา ศรีวณิชชากร...[และคนอื่นๆ] ; สนับสน...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา ศรีวณิชชากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540.
เลขเรียกW20.5 ส831ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา