Found: 4,767  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
4,756
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนให้ตรงจุด / โรสแมรี ที. ฟรูห์ลิง และเอ็น.บี. โอลด์แฮม ; เรียบเรียงโดย วิชัย วิโรจน์ทวี.
ชื่อผู้แต่งฟรูห์ลิง, โรสแมรี ที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกZ40 ฟ138,651.74 ฟ137ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4,758
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับวิธีพูดโน้มน้าวจูงใจ / ซากามิ ฮาจิเม ; หวง วี่เจิน, แปลเป็นภาษาจีน ; พุธรัตน์ ประกายดาว, เร...
ชื่อผู้แต่งฮาจิเม, ซากามิ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์ 2011, 2555.
เลขเรียกPN4129.T5 ฮ273ค 2555,808.56 ซ21ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4,759
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี.
ชื่อผู้แต่งศาลฎีกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศาล, 2539.
เลขเรียกDS586.35 .ศ64 2539,923.1593 ศ27ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
4,761
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบการเขียน Essays : TOEFL GMAT GRE ฉบับสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2547.
เลขเรียกPE1408 .ต74 2547,428 ต57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
4,762
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสน่ห์การพูดครองใจคน / Mr. Speaker.
ชื่อผู้แต่งMr. speaker.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2557.
เลขเรียกPN4129.9.ท9 ม65 2557,808.5 ม594ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4,763
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการเรียนการสอนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ...
ชื่อผู้แต่งสนั่น ไชยเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกPE1131 ส198อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4,764
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแค่ใช้คำให้เป็น พูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้ / ซาซากิ เคอิจิ, เขียน ; ทินภาส พาหะนิชย์, แปล
ชื่อผู้แต่งเคอิจิ, ซาซากิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559
เลขเรียกBF637.C45 ค811ค 2559,808.51 ค811ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4,765
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแค่ใช้คำให้เป็นพูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้ / ผู้เขียน ซาซากิ เคอิจิ ; ผู้แปล ทินภาส พาหะนิชย์.
ชื่อผู้แต่งเคอิจิ, ซาซากิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558.
เลขเรียกBF637.C45 ค811 2558,808.5 ซ222ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
4,766
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินไทย แผ่นดินทอง 3 / คุณหญิงสุชาดา ถิรวัฒน์ ... (และคนอื่นๆ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2543.
เลขเรียกPN6145.T5 ผ931 2543,306 ส759ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
4,767
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกลี้ลับธรรมชาติน่าทึ่ง / [editor, Sandy Shepherd ; บรรณาธิการประจำเล่ม เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย ; ผู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์, 2553.
เลขเรียกQH81 ล964,WA 530.1,500 ล92ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา