Found: 263  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมความรักชาติระหว่างโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐเ...
ชื่อผู้แต่งสุรธาศิณี ธนบูรณ์กาญจน์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดและบทบาทของพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวกูย ที่บ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ / ...
ชื่อผู้แต่งพรรณวดี ศรีขาว
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเต้นจะคึของลาหู่นะ (มูเซอดำ) กรณีศึกษา ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก / สุนิษา สุกิน ...
ชื่อผู้แต่งสุนิษา สุกิน
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแกะสลักเครื่องดนตรีไทยหมู่บ้านปิ่นแก้ว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภูษิดา ศิริปัญญา = Th...
ชื่อผู้แต่งภูษิดา ศิริปัญญา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานี / ศิริรัตน์ แอดสกุล = The cross cultural m...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ แอดสกุล
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก306.845 ศ481ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงหนังบักตื้อคณะปะโมทัยรุ่งอีสาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี / นริศรา ศรีสุพล = Performance of...
ชื่อผู้แต่งนริศรา ศรีสุพล
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวพ 793.31 น253ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำกึ๊ดกำปากงานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ / อานันท์ กาญจนพันธุ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกDS588.M62 ถ2 2558,306.095936 ก549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขมุ / รวบรวมโดย คณะทำงานโครงการคลังปัญญางานพัฒนาชาวเชา 53 ปี ; กองบรรณาธิการ สุดาวดี เตชานันท์ ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :bกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, 2555.
เลขเรียกDS570.K4 ข237 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดีกรุงเทพ / บรรณาธิการ, อัศวิน อภัยวงศ์, นำพล คารมปราชญ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, 2542.
เลขเรียกDS589.B2 ข282 2542,915.93 ข282 20
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นเยอในบริบทพหุวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่บ้านใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ / สุพรรษา อติประเสริฐกุล = ...
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา อติประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
เลขเรียกDS563.5 ม55 2553,959.3 ม565ค 16/2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประเพณีทำขวัญและแหล่ต่างๆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง, [2541?] [1998?]
เลขเรียกDS568 ค695 2541?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวใต้ขอนแก่น 2553 / สมาคมชาวปักษ์ใต้ขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สมาคมชาวปักษ์ใต้ขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกDS588.S6 ช527 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา