Found: 263  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
256
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสน่ห์ไทย--ในวิถีร่วมสมัย : รวมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปี 2557-2558 / สำนักพั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559, [2016]
เลขเรียกDS568 ส898 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
257
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสวนาสัญจร ชุมชนตลาดริมน้ำ : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต / มนัชญา วาจก์วิศุทธิ์
ชื่อผู้แต่งมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2548.
เลขเรียกNA9053.C6 ม164,915.9337 ม151ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
258
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาคณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ หน่วยที่ 1-15 = Mathematical economet...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
เลขเรียกHB135 .ส735 2544,330.1543 ส747อ3 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
259
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่จัน สายน้ำที่ผันเปลี่ยน / เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์, เขียน ; สุจิตรา สุดเดี่ยวไกร, บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งเตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2555.
เลขเรียกDS 569 ต275ม 2555,301.4519591 ต832ม 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
260
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีด้านดนตรี(หน่อ)ของชนเผ่าลาหู่แซแลบ้านห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวี...
ชื่อผู้แต่งจะงะ แสงฮอง ผู้วิจัย
เลขเรียก781.62 จ213ค 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดดนตรีล้านนา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / บุษกร สำโ...
ชื่อผู้แต่งบุษกร สำโรงทอง ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
263
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโสวัฒนธรรมอีสานในงานวิจัย / สมศักดิ์ ศรีสันติสุข บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกDS588.N87 ส95 2558,306.095936 ส992
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา