Found: 150  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกD767.47 จ688 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เมนูอาหารไทย / ระพีพรรณ เทพคุณ [text]
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ เทพคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558.
เลขเรียกTX 724.5.T5 ร146จ,641.59593 ร245จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN Beyond 2015 / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี, พิชญ์อ...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกDS571 อ617,341.2473 อ62อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExcel Level Up! / ศิระ เอกบุตร text
ชื่อผู้แต่งศิระ เอกบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558
เลขเรียกQA 76.76.E92 ศ441อ 2558,005.54 ศ441อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLife journey เรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของไอดอลจากหลากหลายสาขาอาชีพ / เอกศาสตร์ สรรพช่าง และ...
ชื่อผู้แต่งเอกศาสตร์ สรรพช่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558
เลขเรียกHF5382.5.ท9 อ72,158 อ884ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMix & Match Kitchen ดีไซน์ครัวที่แตกต่าง / แอทคิซเซ่น.
ชื่อผู้แต่งแอทคิซเซ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2558.
เลขเรียกNA 8330 อ941ม 2558,643.3 อ93ด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQuick Drawing น่ารักทุกสิ่ง วาดเลย / ณัฏฐา จุลเสฏฐพานิช
ชื่อผู้แต่งณัฏฐา จุลเสฏฐพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทพราว โพเอท, 2558.
เลขเรียกN325 ณ313,741.5 ณ299ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญจีน / อุดม รัฐอมฤต, นิยม รัฐอมฤต
ชื่อผู้แต่งอุดม รัฐอมฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกKNQ2070 อ7ก 2558,342.51 อ785ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญา : (ส่วนที่แก้ไขใหม่) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22), (ฉบับที่ 2...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558.
เลขเรียกKPT3800 ส7ก 2558,345 ส832ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา / ธเนศ ย...
ชื่อผู้แต่งธเนศ ยุคันตวนิชชัย.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.
เลขเรียกHF5549.15 ธ7ก 2558,วจ 658.3 ธ285ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ของวัสดุ = Mechanics of material / มนตรี พิรุณเกษตร
ชื่อผู้แต่งมนตรี พิรุณเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2558.
เลขเรียกTA405 ม152ก 2558,620.112 ม152ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา