Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลักษณ์ สายสุด.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราช...
ชื่อผู้แต่งจรรยา ยกยุทธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเนื้อสุกรอนามัยในจังหวัดขอนแก่น / ชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา
ชื่อผู้แต่งชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก339.4 ช095ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฎิบัตงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นทีอำเภอปาก...
ชื่อผู้แต่งปรัศนี หอมดี
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ613 ป431ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรมการป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังห...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี สมวงษ์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ616.462 ส687ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลย ( 380...
ชื่อผู้แต่งรัชดากร สิทธิมงคล
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ613 ร331ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร โรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค ในโรงเรียนจุฬา...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ บญธิมา
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ375 ส854ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ( 2482 ...
ชื่อผู้แต่งธนาภร จันทร์สี
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ371.1 ธ151ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสารธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึง...
ชื่อผู้แต่งบัวชมภู ภูกองไชย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร น้อยแก้ว
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัยจัยส่วนประสมทางการตลาดแก้วมังกรของเกษตรการตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ( 65 66 ) = Marketin...
ชื่อผู้แต่งจิรานันทิญา แถวอุดม
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ382.4 จ487ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปิดตำนานเจ้าพ่อคาเฟ่ / เปี๊ยก สามปลื้ม.
ชื่อผู้แต่งเปี๊ยก สามปลื้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสเคเอสอินเตอร์พริ้น, 2558.
เลขเรียก364 ป611ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
148
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องป้าแฮปปี้ She ท่าเยอะ/h[videorecording] = Miss Happy.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม เทอร์ทีน, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งภาชิตา บุรีพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการตัดสินภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่าย bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ กรมการท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่งกรมการท่องเที่ยว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมการท่องเที่ยว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา