Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเสริม Schizochytrium limacinum (D. Honda & Yokochi, 1998) อาหารมีชีวิตสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (...
ชื่อผู้แต่งมีชัย แก้วศรีทอง
พิมพลักษณ์[กระบี่] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง, 2558.
เลขเรียกSH380.47.B59 ม596 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกต่อการเหลือรอดชีวิตของโปรไบโอติกในโยเกิร์ตรสธรรมชาติและในสภาวะกระเพาะอ...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัลย์ เสือทอง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก579.362 ว674ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้เศษมะม่วงหิมพานต์คั่วทดแทนถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อสมรรถนะการผลิตคุณภาพซาก การย่อยได้และสัณฐ...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา หาคม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก584.33 ส718ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโซเดพียมคลอไรด์ต่อการควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ ฮอร์โมนคอร์ติซอลและโพรแลคตินในปลาช่อน (Channa st...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา วิเศษดี
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก639.3764 ข227ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการใช้ยาลดความดันโล...
ชื่อผู้แต่งรัตนากร จันใด
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เอื้องอรุณ ...
ชื่อผู้แต่งเอื้องอรุณ สมนึก
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา : หอมดอกผักกะเเญง ยามฟ้าแดงค่ำลงมา กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงาน...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี ศิริธรรมออฟเซ็ท [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระบบปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย (217 21...
ชื่อผู้แต่งเสถียร ดวงพมร
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ378 ส894พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ชุติมา ศรีทุมมา.
ชื่อผู้แต่งชุติมา ศรีทุมมา.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุชาวไทย : รายงานการวิจัย = ...
ชื่อผู้แต่งลลิตา พ่วงมหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3...
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชราศรี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพอ : หลักธรรมแห่งความพอเพียง พระธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
163
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องฟรีแลนซ์ ห้ามเจ็บ ห้ามตาย ห้ามรักหมอ/h[videorecording] = Freelance.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :จีเอ็ม เอ็ม ไท หับ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟูโกต์ : ความรู้ฉบับพกพา = Foucault : a very short introduction / Gary Guthing ; สายพิณ ศุพุทธมงคล, ...
ชื่อผู้แต่งกัตติง, แกรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียกBF2430.F724 ก387ฟ 2558,194 ก244ฟ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพสะท้อนในการปฎิบัติงานของพนักงานราชการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลรา...
ชื่อผู้แต่งพนม โภคทรัพย์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา