Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) / จิณพร ดีรบรัมย์
ชื่อผู้แต่งจิณพร ดีรบรัมย์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก635.62 จ456ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าวิจัยทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จักรพันธ์ โสมะเกษตริน.
ชื่อผู้แต่งจักรพันธ์ โสมะเกษตริน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ม.ป.พ. 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ : เอกสารประกอบการสอน = Business management with computer applications...
ชื่อผู้แต่งประภาพร บุญปลอด
พิมพลักษณ์สุรินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพัสดุคงคลังของโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ( 212 213 ) = Inventory managent of loei hospital / ก...
ชื่อผู้แต่งกรานจณา เสนานุช
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ352.55 ก242ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม : 1073309 = Early childhood educational management ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558.
เลขเรียก372.21 ก272 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย / กิดากานต์ สุภาพรหม.
ชื่อผู้แต่งกิดากานต์ สุภาพรหม.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยแบ่งตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งนิตยา ไร่สงวน
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ พัชรินท...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ บุุญรัตน์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินธุรกิจไก่ชนในจังหวัดเลย (239 240) = Business operations fighting cocks in loei province / ...
ชื่อผู้แต่งมนัส ธัญญา
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ636.5 ม164ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศิรพณ โพธิอาภา.
ชื่อผู้แต่งศิรพณ โพธิอาภา
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารสถานการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสังนักงานเขตพื...
ชื่อผู้แต่งพรรณทิพย์ นามวงษ์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ371.2 พ262ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตรา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT ควบ...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณษา สุริยะกมล
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยใช้การประเมินแฟ้มสะสมงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชืพแล...
ชื่อผู้แต่งธานี บุตรอุดม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานพัฒนาสังคมในองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย (431 432) = Social de...
ชื่อผู้แต่งนันทนา มีตา
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ303.44 น418ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของนักเรียน ตามหลักสูตรแกรนกลางการศึกษาข...
ชื่อผู้แต่งสายันต์ คิดเข่ม
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ371.1 ส665ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา