Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งปิ่นลดา ฮดมาลี
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ373.1 ป616ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา...
ชื่อผู้แต่งบัวผัน คำน้อย
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ510.712 บ277ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพการให้บริการในมุมมองผู้ใช้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แพรว...
ชื่อผู้แต่งแพรวพันธ์ ตะนะโส
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้แบบสามมิติสำหรับนักเรียนอนุบาลเพื่อส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาด้วย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเอนไซม์ การทพบริสุทธิ์ และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา Neosartorya tatenoi ษษ๊-ฉศฺ-3-...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ สีมาคราม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก660.63 ว282ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยของเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลร...
ชื่อผู้แต่งจาตุพล พลพวก
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโพธิ์ค้ำ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ( 437 43...
ชื่อผู้แต่งวิจิตร อินทสิทธิ์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ305.4 ว522ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการดำเนินการตามแถวด้วยวิธีของเกาส์และจอร์แดนสำหรับนั...
ชื่อผู้แต่งปานรดา อนุพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษากรณีศึกษา:โรงเรียนบ้านคำสำราญ สำนักงานเขตพ...
ชื่อผู้แต่งพนิตศนี ก้านแก้ว
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งดนุภัค เชาว์ศรีกุล
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 1 กลุ่มสาระกา...
ชื่อผู้แต่งพรรทิพา วงศ์จันทร์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน สำหรับชั้นประถม...
ชื่อผู้แต่งนิภา คำเลิศ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ...
ชื่อผู้แต่งศดาภรณ์ บริสุทธิ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุพรรษา สมร...
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา สมรัตน์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขนมไทยชุมชุนตรอกข้าวเม่า : รายงานการวิจัยเรื่อง = The marketing distr...
ชื่อผู้แต่งสุทธาทิพย์ กาญจนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา