Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฎิบัติการเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังยาว สังกัดส...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี บุญญะวัตร
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ372 อ525ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระป...
ชื่อผู้แต่งมาโนช นันทพรม
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ495.918 ม456ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการตามนโยบาย พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเ...
ชื่อผู้แต่งสรัญญา บุดดา
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ371.1 ส351ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หน่วยทางวากยสัมพันธ์ของพาดหัวโฆษณา จากหนังสือพิมพ์เดอะบางกอกโพสต์ (254 255) = An analysi...
ชื่อผู้แต่งอักษิกา แก้วจุนันท์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ659 อ466ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หน่วยทางวากสัมพันธ์ที่ใช้ตั้งชื่อเรื่องของบทอ่านในหนังสือเรียนชุด Upstream สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งอมรศรี ชัยอาคม
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ420 อ289ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการดำเนินงานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในจังหวัดอุบลราชธานี พระมหาสมภพ กิตฺติญาโณ
ชื่อผู้แต่งพระมหาสมภพ กิตฺติญาโณ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้กล่องมหัศจรรย...
ชื่อผู้แต่งกรกนก พรรณวงศ์, นิษา สินศาสตร์, มินตรา ผูกพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ...
ชื่อผู้แต่งศศิธร กิติลาภ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการปฎิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชืพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...
ชื่อผู้แต่งธงไชย พรรัตนโชค
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการสอนด้วยวิธีการสอนแบบแบ่งตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เ...
ชื่อผู้แต่งจิราภา กูฎโสม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูเหงื่อบริเวณปลายนิ้วมือในลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษชนิดต่างๆ ด้วยวิธีนินไฮดริน / สุนันทา ยาวาปี
ชื่อผู้แต่งสุนันทา ยาวาปี
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก363.258 ส785ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนดีศรีตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ ศาลา
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ( 258 259 ) = A ...
ชื่อผู้แต่งชัชฎา เมธีทรงกิจ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ658.4092 ช354ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนโนนหนองวัด 2 / พงศ์ตะวัน นันทศิ...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ตะวัน นันทศิริ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก362.50959 พ010ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพ...
ชื่อผู้แต่งพรพนา ผาเพ็ญ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา