Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :การปร...
ชื่อผู้แต่งปาจารีย์ แสงศรี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน:การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์อภิมาน สุภาวดี ส...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี สมบัติ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนแบ...
ชื่อผู้แต่งธนัญญา สดชื่น
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเช...
ชื่อผู้แต่งปนัดดา อุ่นแก้ว
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร...
ชื่อผู้แต่งมลิวัลย์ ทองดี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในเฟชบุ๊กของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ( 1...
ชื่อผู้แต่งเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ495.915 ท615ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือกสายพันธุ์ผสมกลับ กข 6 ต้านทานโรคไหม้ให้ทนทานต่อดินเค็ม / สุกัญญา กรา...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา กรานโต
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก633.18 ส693ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้บริการสาธารณะภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธาน...
ชื่อผู้แต่งวทัญญู พุทธคุณ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินจืด ยืดชีวิต ทองสุข สมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งทองสุข สมบูรณ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี มีดอกมีผล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจ 5 ดอกเพื่อปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน บ้านดอนโมง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม /...
ชื่อผู้แต่งรพีภัทร ปิ่นมุนี.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
86
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกุญแจห้องประชุมกลุ่มย่อย.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชีพในเวชระเบียนผู้ป่วยประกันตนที่มีแนวโน้มมีภาวะผิดปก...
ชื่อผู้แต่งมณุเชษฐ์ มะโนธรรม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก610.28 ม048ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาในเขตเทศบาลเมือง...
ชื่อผู้แต่งณัฎฐ์กานดา สุวรรณสิงห์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ371.192 ณ321ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อแนวทางการพัฒนากรท่องเที่ยวอย่างยิ่งยืนขององค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าลี...
ชื่อผู้แต่งปราณี พลดาหาญ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ338.4711 ป445ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชในเขตจังหวัดเลยต่อการให้บริการทางของมหาวิทลัยราชภัฏเลย ( 433 4...
ชื่อผู้แต่งจันทิวา ชายศรี
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ338.642 จ285ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา