Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของคนพิการที่มีต่อการฝึกอาชีพในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ : กรณีศึกษาคนพิการในศูนยฟื้นฟูอาชี...
ชื่อผู้แต่งอติภา ชาฎิโกฏ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ305.908 ส691ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย (64 65) = The satisfac...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ทองปั้น
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ915.93 ส239ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษีในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นท...
ชื่อผู้แต่งอรอุมา รักเชื้อ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ336.2714 อ385ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างประเทศสาย เลย-หลวงพระบาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจ...
ชื่อผู้แต่งศศิญา สุริยะ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ388.33 ศ293ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด( 460-461) = Satisfaction of member...
ชื่อผู้แต่งนารี พงษ์พานิช
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ334 น478ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยครูปากเซแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พอน ...
ชื่อผู้แต่งพอน พูวันโน
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ : เอกสารประกอบการสอน เอกลักษณ์ นาคพ่วง.
ชื่อผู้แต่งเอกลักษณ์ นาคพ่วง
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริม...
ชื่อผู้แต่งสุรีวัลย์ แก้วไชยะ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ371.2 ส867ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับกากรแท้งที่เกิดขึ้นเอง / อัญชนา ชโนเมธาภรณ์
ชื่อผู้แต่งอัญชนา ชโนเมธาภรณ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก617.632 อ419ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุข / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2558.
เลขเรียก808.84 น672ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขและคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า / รัชดาพร ฐานมั่น.
ชื่อผู้แต่งรัชดาพร ฐานมั่น.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นผู้นำในการพัฒนา : เอกสารประกอบการสอน พีระศักดิ์ วรฉัตร.
ชื่อผู้แต่งพีระศักดิ์ วรฉัตร
พิมพลักษณ์สุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันไซ ใครไปก็หลงรัก / พิมพิดา กาญจนเวทางค์, เรื่องและภาพ ; พรประเสริฐ ยามาซากิ, แผนที่.
ชื่อผู้แต่งพิมพิดา กาญจนเวทางค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; อมรินทร์ท่องโลก, 2558.
เลขเรียก915.204 พ723ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถาม-คำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 38 ระดับเด็กเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชืพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งประพจน์ศักดิ์ ธงชัย
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา