Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมคนเกลียดอเมริกา? = Why do people hate america? / ไวอุดดิน ซาร์ดาร์ และ เมอร์ริล ไวน เดวีส์ ; กร...
ชื่อผู้แต่งซาร์ดาร์, ไซอุดดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2558.
เลขเรียกE902 ซ221ท 2558,327.73 ซ221ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนทางสังคมในชุมชนแม่น้ำเหือง ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดนไทย-ลาว ( 433 434 ) = Social capital in...
ชื่อผู้แต่งพรกมล ระหาญนอก
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ307.14 พ227ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงคำตอบข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา วิชาประมวลกฎหมายอาญา 2 เมธา วาดีเจริญ.
ชื่อผู้แต่งเมธา วาดีเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สูตรไพศาล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงธรรม พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
พิมพลักษณ์ราชบุรี ; มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านอาเซียนและนิทานพื้นบ้านนานาชาติ = ASEAN and international folktales / รวบรวมและแปลเป็นภ...
ชื่อผู้แต่งวยุพา ทศศะ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผ่านนิทานพื้นบ้านและการเล่านิทาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558
เลขเรียก398.2095 ว16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถ...
ชื่อผู้แต่งนุชจรัตน์ ดาลัย
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยากาศองค์การของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พิชชา ...
ชื่อผู้แต่งพิชชา สุคนธสวัสดิ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
128
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องปรสิต เพื่อนรักเขมือบโลก/h[videorecording] = Parasyte.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :โมโนฟิล์ม, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ รวบรวมโดย บุญร่วม เทียมจันทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อินส์พัล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติดนตรีตะวันตก : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา คชสีห์ เจริญสุข.
ชื่อผู้แต่งคชสีห์ เจริญสุข
พิมพลักษณ์เลย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอน้ำยืน จังห...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ มหาลี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีแห่นาคโหดกับบทบาทด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคม (131 132) = Nak-hod parade trad...
ชื่อผู้แต่งน้ำทิพย์ จุลละนันท์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ390 น522ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์
ชื่อผู้แต่งวัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี ซัมธิงค์ ทู รีด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยการเกิดปัยหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loans : NPLs) ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเก...
ชื่อผู้แต่งอนวัช บวชโชติกุล
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2558
เลขเรียกวพ332.7 อ162ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีชาวเขาเผ่าอาข่า อำเภอเมือง...
ชื่อผู้แต่งกัญญาภัค นันทชัย.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา