Found: 690  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Analytics / วุฒิไกร งามศิริจิตต์.
ชื่อผู้แต่งวุฒิไกร งามศิริจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกHF5549 ว864ก 2562,658.3 ว431ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการการรับบริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเท...
ชื่อผู้แต่งชีลา ศักดิ์เทวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก378.103 ช583ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการการรับบริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียกว 378.103 ก522 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองกรดก้าวภิวัฒน์ สังกัดสำนักงานเขต...
ชื่อผู้แต่งจุฑาผกา คงน้อย
พิมพลักษณ์นคสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก371.7 จ624ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอำเภอบ้านไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...
ชื่อผู้แต่งฉัตรประภา อินทโชติ
พิมพลักษณ์นคสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก371.1 ฉ233ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย =...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ กุศลคุ้ม
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก378.11 ม453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสิน...
ชื่อผู้แต่งวาสิณี จิรสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก153.42 ว492ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (ฉบับปรับปรุงใหม่) / บังอร ทิวาพรภานุกูล.
ชื่อผู้แต่งบังอร ทิวาพรภานุกูล
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก371.46 บ248ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมหาแนวทางปรับปรุงการด...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา มีทรัพย์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศีกษาขนาดเล็กในจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอา...
ชื่อผู้แต่งนิรุต ปรีดาศักดิ์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก372.1207 น658ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จัง...
ชื่อผู้แต่งณัฐนันท์ มั่นคง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาล้าสมัย เรียนเล่นๆ ให้เป็นเรื่อง = Digital disruption / วิเชียร ไชยบัง.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ไชยบัง.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา, 2562.
เลขเรียกLC45.8.T5 ว599 2562,371 ว315ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพของต้นรางแดง เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยชุมชนมีส่วนร่วม : รายงานการวิจัย = A st...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ ปาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียก581.634 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมบัติการเปลี่ยนสีด้วยความร้อนของฟิล์มพอลิไดอะเซทติลีนที่ดัดแปรด้วยเกลือไอออนิก = The rmocro...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณนา มีเดช
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก546 ส873ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสัมประสิทธิ์การกระดอนของวัสดุเม็ดกลมและมุมมองในธรรมชาติของฟิสิกส์ = Study on restitution coe...
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ จินาเดช.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา