Found: 690  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความสามารถในการเข้าถึงบ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียก384 ค1411ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มด้านการตลาดของการจัดจำหน่ายหนังสือแบบ E-Book กับแวดวงวิชาการของประเทศไทย: กรณีศึกษา E...
ชื่อผู้แต่งไปรยา ฤทธาภรณ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานสำหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ = Home-made hybrid air sampler fo...
ชื่อผู้แต่งสินจัย ชาริดา
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก621.51 ส724ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา พรหมสูตร์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก371.334 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์และเปรียบเทียบการค้นคว้าแบบอิสระของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งกมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักรไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2562 = The labor force sur...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียก331.1 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักรไตรมาสที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2562 = The labor force s...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียก331.1 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 = The Informal employment survey 2019 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาปริมาณกรดแกลลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดข่อย = Determination of gallic acid and free ra...
ชื่อผู้แต่งวรรณรัตน์ พึ่งสวัสดิ์
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก541.224 ว256ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน แบดมินตัน : หรัสวิชา 2000-1603 / ปานเดชา ทองเลิ...
ชื่อผู้แต่งปาณเดชา ทองเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บริษัทพัฒนาคุณถาพวิชาการ (พว.) จำกัด, 2562.
เลขเรียก613 ป546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการินจูเนียร์ เดย์ไลท์ ลันตาXการิน กับสัตว์เลี้ยงโลกมายา เล่ม 2 : เกาะปริศนา!? กับสัตว์ประหลาดยักษ์ใ...
ชื่อผู้แต่งสุธารส เนินปลอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี ซีเอ็กซ์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมและสมบัติการกักเก็บความร้อนของวัสดุเปลี่ยนสถานะขี้ผึ้งผสมเกลือโซเดียมคลอไรด์ = Perparation ...
ชื่อผู้แต่งอรรถพล เชื้ออภัย
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก621.402 อ357ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานค...
ชื่อผู้แต่งกมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ = Entrepreneurship and new venture / กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุ...
ชื่อผู้แต่งกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกHD 62.5 ก117 2562,658.421 ก398ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองแห่งความหวัง / ปิยบุตร แสงกนกกุล.
ชื่อผู้แต่งปิยบุตร แสงกนกกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรรคอนาคตใหม่, 2562.
เลขเรียก320.9593 ป365ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา