Found: 690  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน = Bangkok a livable city high quality of life th...
ชื่อผู้แต่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, [2562]
เลขเรียก915.93 ส691ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลองเพล : คติความเชื่อและคุณค่าทางจริยธรรมที่ซ่อนอยู่บนวิถีชุมชนอีสาน / พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์.
ชื่อผู้แต่งพรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562.
เลขเรียก786.9 พ179ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าสอน: คืน "ครูกล้า" สู่ "ห้องเรียน" / เขียน; เกียวโกะ.
ชื่อผู้แต่งเกียวโกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2562.
เลขเรียก371.1 ก617ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ บางสิ่งซึ่งขาดหาย / ผู้ประพันธ์ : ทิพย์ปัญญา
ชื่อผู้แต่งทิพย์ปัญญา
พิมพลักษณ์เชียงราย : ล้อล้านนา, 2562
เลขเรียก895.911 ท461ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะจบอักษรฯ ฉบับอัพเดตปี 2563 : อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ / จัดทำโดย ทีมงานเว็บไซต์เด็กด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เด็กดีพับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกP57.T5 ก321 2562,378 ก321 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชงหรือเฮมพ์ ปลูกก่อน รวยก่อน / พินิจ จันทร.
ชื่อผู้แต่งพินิจ จันทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2562.
เลขเรียกSB255 พ685ก 2562,583.45 พ685ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกับดักดวงดาว / สุวิชฯ.
ชื่อผู้แต่งสุวิชฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกับดักบุษบา / ธีรตี.
ชื่อผู้แต่งธีรตี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขียนฝัน, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกามเทพล่าหัวใจ / ศิริพารา.
ชื่อผู้แต่งศิริพารา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรแมนติค, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
86
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ = Cereal and forage crop production management / สาขาวิชาเกษต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก633.2 ส481ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / ปิยะดา วชิระวงศกร.
ชื่อผู้แต่งปิยะดา วชิระวงศกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียก333.72 ป3611ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก352.14 พ159ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการยืดอายุลำไยส่งออกเพื่อแก้ไขลำไยล้นต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะนิติศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกชนิดของกล้วยไม้ Anoectochilus ของไทยด้วยเทคนิค DNA barcoding และเครื่องหมายดีเอ็นเอ : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งนฤมล เข็มกลัดเงิน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2562.
เลขเรียก635.9344 น276ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา