Found: 691  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตแป้งและการใช้ประโยชน์จากเมล็ดทุเรียนพันธุพื้นเมืองในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ นิคมทัศน์
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชถัฏอุตรดิตถ์, 2562.
เลขเรียก664.75 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่ [text] = Adult nursing / ศรัญญา จุฬารี
ชื่อผู้แต่งศรัญญา จุฬารี
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2562
เลขเรียก610.7365 ศ159ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of t...
ชื่อผู้แต่งทิพยฉัตร พละพล
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก495.918 ท464ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในตำบลหนองหอย อำเภ...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จุตตะโน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการรณรงค์สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบดิจิทัลส...
ชื่อผู้แต่งสิรินาถ จงกลกลาง.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดประเมินตนเองแบบดิจิทัลสำหรับครูและผู้เรียนด้านทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวคิด Revised Bloom''...
ชื่อผู้แต่งสิทธิกร สุมาลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล = Human resource development in the digital era / บุญอนันต์ พินัย...
ชื่อผู้แต่งบุญอนันต์ พินัยทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกHF5549.5.ก6 บ735 2562,658.3 บ613ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ...
ชื่อผู้แต่งวิลดา ศรีทองกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเส้นใยเห็ดในพื้นที่ป่าดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ : รายงานการวิจัยฉบับสม...
ชื่อผู้แต่งพิลาณี ไวถนอมสัตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562.
เลขเรียก641.302 พ736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ถั่วเหลืองเพาะงอกสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานวิจัย = Development of Germinated ...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ ธนรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562
เลขเรียกวจ 664.726 พ437ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าต...
ชื่อผู้แต่งชูสิทธิ์ ชูชาติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
ชื่อผู้แต่งธีรพงศ์ เตชาติ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งพัชรี ปิยภัณฑ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกวจ372.1 พ524ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 2...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล รำไพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2562?].
เลขเรียก370.711 ณ342ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ พันสวรรค์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา