Found: 5,465  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 นคร เชื่อมใจ ท่องไทย เที่ยวลาว : อุดรธานี หนองคาย เวียงจันทน์ หลวงพระบาง น่าน พะเยา / [จัดทำโดย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์เพลิน, 2558.
เลขเรียกDS566.2 ห111 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สมาคมห้องสมุดประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชืพบรรณารักษ์ = 60 Years of Thai library ass...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการ (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2558
เลขเรียกZ 673 .A54T5 ส16 2557,027 ก27ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ภูมิปัญญาสุมนไพรจากป่าชุมชน / สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 หยิบสุข ชีวีภูเก็ต ชีวิต PKRU / คณะผู้จัดทำ ธวัชชัย บุญเฉิด...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558
เลขเรียก923.7593 ห11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 เคล็ด (ไม่) ลับ UP ผลงาน / ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ชื่อผู้แต่งชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558
เลขเรียกBF637.S8 ช-ห 2558,158.7 ช358ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง68 เคล็ดวิชาความสำเร็จ / สุพัตรา มะโนชัย
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา มะโนชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ทัช, 2558
เลขเรียก158 ส46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง68 เคล็ดวิชาความสำเร็จ / สุพัตรา มะโนนัย.
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา มะโนนัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช, 2558.
เลขเรียกBF637 ส831,158 ส831ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 กระบวนการที่จำเป็นสำหรับนักฝึกอบรม / วรณัน พินิจดี.
ชื่อผู้แต่งวรณัน พินิจดี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บัดดี้ ครีเอชั่น, 2558.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ว43,658.3124 ว272จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 จุดบอดแฝงที่ขัดขวางการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน = Toyota ni manabi takereba Toyota wo wasurero Machigai...
ชื่อผู้แต่งโอมิ, เคนอิชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียกTS155 อ-จ 2558,658.5 อ981จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ชุดการเรียนรู้การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7), 2558.
เลขเรียกRA777.6 จ688 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ร้อยพันเชิงชีวิต จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์แพค, 2558.
เลขเรียกAC159 ย177จ,158 ย534จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกD767.47 จ688 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เมนูอาหารไทย / ระพีพรรณ เทพคุณ [text]
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ เทพคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558.
เลขเรียกTX 724.5.T5 ร146จ,641.59593 ร245จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก959.3043 อ12จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา