Found: 61  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานค...
ชื่อผู้แต่งกมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองแห่งความหวัง / ปิยบุตร แสงกนกกุล.
ชื่อผู้แต่งปิยบุตร แสงกนกกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรรคอนาคตใหม่, 2562.
เลขเรียก320.9593 ป365ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคน กับ AI โอกาสและความเสี่ยง = Human + machine / Paul R. Daugherty and H. James Wilson ; ขุนทอง ลอเส...
ชื่อผู้แต่งดอร์เฮอร์ตี้, พอล อาร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊ค ด็อท คอม, 2562.
เลขเรียกT173.8 ด286ค 2562,629.892 ด288ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวตึ๋งหนืดตะลุยวิทย์ 1 : ตอน Coding เกมทะลุจอ / Storybox, เขียน ; Ryu, Soo-hyung, ภาพประกอบ ; ...
ชื่อผู้แต่งสตอรีบอกซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งสิบเจ็ดประการกับจุดจบของระบบทุนนิยม = Seventeen contradictions and the end of capitalism ...
ชื่อผู้แต่งฮาร์วี, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2562
เลขเรียกHB 501 ฮ27 2562,330.122 ฮ371ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ = Thailand community network appraisal program : TCNAP) / ผู...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา นันทบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2562
เลขเรียกHN700.55.A85 ข36 2562,307.72 ข226ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python / ศุภชัย สมพานิช
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2562
เลขเรียกQA76.73.P98 ศ684ค 2562,005.133 ศ684ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยเศรษฐศาสตร์ = On ethics and economics / Amartya Sen, เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล, แปล
ชื่อผู้แต่งเซน, อมาตยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2562
เลขเรียกHB72 ซ519,330.15 ซ519จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2562
เลขเรียกQH323.5 พ767 2562,519.5 พ767ช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ่ายภาพให้มีพลัง = The power of image / นคเรศ รังควัต.
ชื่อผู้แต่งนคเรศ รังควัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกTR148 น131ถ,771 น123ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาภาษาดาว / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย [ผู้จัดจำหน่าย], 2562
เลขเรียกQB64 น618 2562,523.8 น618น 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google for Education / ดนัยศักดิ์ กาโร.
ชื่อผู้แต่งดนัยศักดิ์ กาโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกLB1044.87 ด151 2562,371.33 ด123ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / กระทรวงวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียกDS 570.6 ป341,390.22 ป17 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา