Found: 265  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจัดการข้อมูลด้วย MongoDB : ฐานข้อมูล NoSQL / เยาวภา จรัสสันติจิต
ชื่อผู้แต่งเยาวภา จรัสสันติจิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกQA76.9.D3 ย544,005.74 ย544จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL MariaDB ฉบับสมบูรณ์ ชาญชัย ศุภอรรถกร, ผู้เขียน ; ปิยะ นากสงค์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งปิยะ นากสงค์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ รีไวว่า 2562
เลขเรียกQA76.73.S67 ช486จ 2562,005.758 ช486จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการบริการ / นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งนุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียก658.812 จ3473 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2562
เลขเรียกQH323.5 พ767 2562,519.5 พ767ช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวเคมี / เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก574.192 ช375 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนบำเพ็ญ ...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562
เลขเรียกวจ363.728 อ881ช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่อมะลิลา / วินิตา ดิถียนต์; แก้วเก้า [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งวินิตา ดิถียนต์ คุณหญิง 2492-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีตะวันตก : ยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ / ศศี พงศ์สรายุทธ.
ชื่อผู้แต่งศศี พงศ์สรายุทธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกML160 ศ312 2562,781.68 ศ282ด 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดวงใจระบายสี / ปิยะพร ศักดิ์เกษม.
ชื่อผู้แต่งปิยะพร ศักดิ์เกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียก895.913 ป622ดส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้ดอกนี้ : รวมเรื่องสั้น / Katherine Mansfield เขียน,ฐิติคมน์ ญาณสมบัติและคนอื่น ๆ แปล.
ชื่อผู้แต่งแมนฟิลด์, แคทเธอรีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / [ผู้เรีย...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ตู้แก้ว.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2562.
เลขเรียกKPT3075 ส239 2562,WA32.JT3 ส4ต 2562,353.6 ต397
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย OKRs = Measure what matters : OKRs / John Doerr ; เรียบเรียงโดย กิตติพัทธ์ จ...
ชื่อผู้แต่งดัวร์, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกHD30.28 .ด565 2562,658.4012 ด117ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา