Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561.
เลขเรียก320.9593 ธ217ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFamily 4.0 ห้องเรียนพ่อแม่ / จิรายุ แก้วพะเนาว์, เขียน ; ศรีสุภา ส่งแสงขจร, เรียบเรียง ; ปาณัสม์ แสง...
ชื่อผู้แต่งจิรายุ แก้วพะเนาว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2561
เลขเรียกHQ769 จ537 2561,649.1 จ537ฟ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLightroom classic CC 2018 professional guide / เกียรติพงษ์ บุญจิตร ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา.
ชื่อผู้แต่งเกียรติพงษ์ บุญจิตร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2561.
เลขเรียกTR267.5.A355 ก854ล,006.68 ก854ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดบริการในพหุวัฒนธรรม เล่ม 2 / กฤษติกา คงสมพงษ์
ชื่อผู้แต่งกฤษติกา คงสมพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก658.8 ก918ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม / สุพรรษา เทียมประสิทธิ์ text
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา เทียมประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561
เลขเรียกTX911 ส73,641 ส829ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือช่างคอม 2019 ฉบับสมบูรณ์ ภาสกร พาเจริญ.
ชื่อผู้แต่งอนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โปรวิชั่น 2561
เลขเรียกTK7887 ภ-ค 2561,004 ภ28ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูอะไรที่ดูไบ / อัลฮูดา ชนิดพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งอัลฮูดา ชนิดพัฒนา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Geek Book, 2561
เลขเรียก915.357 อ1179ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง = October 1973 to October 1976 : A history of state ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2561
เลขเรียกDS575.35 .ต74 2561,320.9593 ต654
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดบทเรียนการต่อสู้ทุจริตโครงการจำนำข้าว / วิชชา มหาคุณ
ชื่อผู้แต่งวิชา มหาคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมูลนิธิต่อต้านทุจริต, 2561.
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ว545,364.1323 ว545ถ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำงานยังไงไม่ให้เหนื่อยคนเดียว / คิมซองโฮ, เขียน ; ภัททิรา จิตต์เกษม, แปล.
ชื่อผู้แต่งคิม, ซองโฮ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561.
เลขเรียก158.7 ค642ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ธรรมะที่เข้าใจผิด : คืออุปสรรคเบื้องต้นของการเข้าถึงธรรม / เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสถาน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกBQ130 ศ337,294.303 ศ335ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงครามเดือดล้างเลือดแม่น้ำนรก = Battle of Xiangjiang river / บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด [videore...
ชื่อผู้แต่งบริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย = Land snails the invaluable bio-resources for...
ชื่อผู้แต่งจิรศักดิ์ สุจริต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนัยสนุนการวิจัย 2561
เลขเรียกQL430.4 จ513 2561,594.3 จ513ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป็นผู้ใหญ่ใครว่าไม่เจ็บ / อุเทน บุญอรณะ
ชื่อผู้แต่งอุเทน บุญอรณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โมโน เจนเนอเรชั่น, 2561
เลขเรียกBJ1594.5 อ826 2561,155.6 อ826ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อปลาจะกินดาว ปีที่ 16 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในรอบปี 2561 / บรรณาธิการ เอกชัย จั่นทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561.
เลขเรียก304.28 ม6115 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา