Found: 474  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSlavoj zizek : สรวิศ ชัยนาม ; กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์, ผู้แปล [text] ความรุนแรงและการเมืองเพื่อการ...
ชื่อผู้แต่งสรวิศ ชัยนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558.
เลขเรียกB105.V5 ส45,320.9 ส343ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSound about ไม่ได้ฟังแต่ยังได้ยิน / คิ้วต่ำ
ชื่อผู้แต่งคิ้วต่ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Her Publishing, 2558
เลขเรียกBF575.F66 ค459 2558,895.918 ค423ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTaste of happiness : a local food journey / สาวิตรี โรจนพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี โรจนพฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพลก้าดอต, 2558.
เลขเรียก641.5 ส687ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThink ต่าง 78 ความคิดใหม่เพื่อสำเร็จไวกว่าเดิม เธมส์นที สุวรรณพลาย (เธมส์) text
ชื่อผู้แต่งเธมส์นที สุวรรณพลาย
พิมพลักษณ์นนทบุรี บอลลูน 2558
เลขเรียกBF637.ส6 ธ751 2558,158.1 ธ749ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWho? การ์ตูนเจมส์ วัตต์ / Yoon Sangsuk เรื่อง ; Kim Hyunki ภาพ, วันวิสาข์ ปัญญางาม แปล
ชื่อผู้แต่งยูน, ชังซุก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558.
เลขเรียกQ141 ย481,ย 926 ว114ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorkshop Photoshop + Illustrator CS6 Graphic Design / กองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558.
เลขเรียก006.68 ว917/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYES NO OK ตอบคำถามความถนัดทางสถาปัตยกรรม / นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ และเอกรัตน์ วรินทรา
ชื่อผู้แต่งนันทวัชร์ ชัยมโนนาถ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สิปประภา, 2558.
เลขเรียกNA1521 น424ย,720.76 น115ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกK ป615ป 2558,346.074 ป615ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมสอบ ตั๋วเงิน / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
ชื่อผู้แต่งก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านสวัดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช" (จัดจำหน่าย), 2558.
เลขเรียกพิมพ์ครั้งที่,346.096 ก377ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน [text] / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกK ก813คก 2558,344.01 ก813ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายใหม่ พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย คมกริช วัฒนเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, 2558
เลขเรียกK 245 ค144ก 2558,340 ก118 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย. เล่ม 39 : อุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2558
เลขเรียกKT2821 ส63 2558,349.593 ส691ก 2558 ล.39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระซิบรักฉบับญี่ปุ่น = Japan love gossip / เกตุวดี Marumura.
ชื่อผู้แต่งเกตุวดี marumura.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกDS821 ก759ก 2558,306.734 ก759ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระเทียมน้ำปาด / ราช รามัญ
ชื่อผู้แต่งราช รามัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558
เลขเรียกRM 666.G15 ร411ก,635.26 ร22ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา