Found: 474  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินอย่างไร ไม่อ้วน ไม่มีโรค / ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ชื่อผู้แต่งศัลยา คงสมบูรณ์เวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558
เลขเรียกRA 784 ศ117 2558,QU145 ศ339ก 2558,613.2 ศ339ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวย่างสู่สังคมโลก:พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของลาตินอเมริกาในยุคอาณานิคม / นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนุชธิดา ราศีวิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ , 2558
เลขเรียกF1409.9 น724 2558,320.098 น724ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการเสรีไทยกับวีรกรรมกู้ชาติ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร text
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2558
เลขเรียกDS585 ว6ข 2558,940.53593 ว555ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอบคุณที่ผมยังไม่ตาย = Dr. Hsu's guide to surviving cancer / สี่ว์ต๋าฟู ; ชาญ ธนประกอบ, แปล
ชื่อผู้แต่งสี่ว์, ต๋าฟู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกRC270.8 ส734,616.994 ส733ข 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอให้มีชีวิตอยู่ด้วยกัน / เคน โมริ, เขียน ; มารินา โคบายาชิ, แปล.
ชื่อผู้แต่งโมริ, เคน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2558.
เลขเรียกGC220.4.J3 ม943 2558,808.8436 ม943ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขายน้อยให้ (ยอด) ขายเยอะ / ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ (หมอกิม)
ชื่อผู้แต่งธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์, 2558.
เลขเรียกHF5438.25 ธ631,658.81 ธ665ข 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามฝั่งแห่งฝัน / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร กรมสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2558.
เลขเรียกDA682 ท622(1) 2558,914.2 ท622ขฟ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม / บุญธรรม ภัทราจารุกุล.
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม ภัทราจารุกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียกTA331 บ-ค 2558,671.520151 บ471ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเหนือคน เจริญ สิริวัฒนภักดี / เกียรตินันทน์.
ชื่อผู้แต่งเกียรตินันทน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2558.
เลขเรียกHF5386 ก8ค 2558,923.8593 ก853ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครัวฝรั่งทำง่ายในบ้าน / ดารณี ฮันตระกูล
ชื่อผู้แต่งดารณี ฮันตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2558
เลขเรียก641.594 ด422ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครีโยคะสำหรับธาตุกผะ : สูตรสำเร็จสุขภาพสำหรับคนไซส์ L / มาสเตอร์คามาล, เขียน ; วรารักษ์ สู่โนนทอง,...
ชื่อผู้แต่งมาสเตอร์คามาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2558
เลขเรียกRA781.7 ม551(1) 2558,613.7046 ม551ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครีโยคะสำหรับธาตุวาตะ : สูตรสำเร็จสุขภาพสำหรับคนไซส์ S / มาสเตอร์คามาล, เขียน ; วรารักษ์ สู่โนนทอง...
ชื่อผู้แต่งมาสเตอร์คามาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2558
เลขเรียก613.7046 ม551ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา