Found: 474  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับในโลกของผู้ใหญ่ที่มหา,ลัยไม่เคยบอก / Coach Eak.
ชื่อผู้แต่งCoach eak.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียกLB 2395 ค949ค 2558,158.1 อ884ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุข / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2558.
เลขเรียก808.84 น672ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย.
ชื่อผู้แต่งวีรวรรณ เล็กสกุลไชย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกRA1211 ว835ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร Text
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกKPT874 ผ9ค 2558,346.072 ผ951ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียกKPT955 ผ294 2558,346.073 ผ942ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ / ไผทชิต เอกจริยกร.
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกKPT3442 ผ951 2558,343.0932 ผ951ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญ...
ชื่อผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกK ศ125 2558,346.03 ศ125ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งธานิศ เกศวพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียกKPT4610 ธ516 2558,345.593 ธ649ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช.
ชื่อผู้แต่งประสพสุข บุญเดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558.
เลขเรียกKPT540 ป4ค 2558,346.015 ป1711ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ / กำชัย จงจักรพันธ์
ชื่อผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียกKPT664 ก6ค 2558,นต 347.5930504 ก212ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การจากศพ = Voice of the dead / ฉินหมิง ; ชาญ ธนประกอบ แปล
ชื่อผู้แต่งฉินหมิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไครม์เเอนด์มิสทรี, 2558
เลขเรียกPL2954.3.N54 ค65,นว ฉ331ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป [text]
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์, 2558.
เลขเรียกBF441 ป771 2558,158 ป771ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดอย่างนักวางกลยุทธ์ = The Strategist / Cynthia A. Montgomery ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งมอนท์โกเมอรี่, ซินเทีย เอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558.
เลขเรียกHD30.28 �263�,658.4092 ม263ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา