Found: 558  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ = Investments and securities analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก332.6 ส481ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการตัดสินใจ = Planning and decision-making / พระครูนิพิษฐ์สมาจาร, ชาญชัย อาจินสมาจาร
ชื่อผู้แต่งพระครูนิพิษฐ์สมาจาร
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ, 2558.
เลขเรียกHD30.23 พ322,658.401 พ171ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน หน่วยที่ 1-8 = Business research and financial pl...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกHD 30.4 ม247อ,658.072 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารดิจิทัล / พงศธร เศรษฐีธร.
ชื่อผู้แต่งพงศธร เศรษฐีธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกTK6678 พ25 2558,621.382 พ125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการทนไฟของโครงสร้าง = Fire resistance design of structure / ปฐเมศ ผาณิตพจมาน
ชื่อผู้แต่งปฐเมศ ผาณิตพจมาน
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558.
เลขเรียกTH1088.56 ป145 2558,624.18341 ป175ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน = Design of post-tensioned flat slab / มั่น ศรีเรือนทอง
ชื่อผู้แต่งมั่น ศรีเรือนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ฤทธา, 2558.
เลขเรียกTA682.5 ม359,624.183412 ม116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม / เสรี แสงอุทัย
ชื่อผู้แต่งเสรี แสงอุทัย
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียกGV198.M35 ส74 2558,790 ส573ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแจกแจงเชิงสถิติ= Statistical distributions/ สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2558.
เลขเรียกQA 276 ส657ก 2558,515.782 ส657ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแนะแนวอาชีพ / นิรันดร์ จุลทรัพย์
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ จุลทรัพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.
เลขเรียกHF5381 น648 2558,371.425 น648ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู่้เรียน / นิรันดร์ จุลทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ จุลทรัพย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : นำศิลป์โฆษณา, 2558.
เลขเรียกLB 1027.5 น648ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service : A...
ชื่อผู้แต่งรุธีร์ พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2558
เลขเรียก337.15 ร4437ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินข้าวนอกบ้าน / แอนนี่ปิโป้, นามแฝง [text]
ชื่อผู้แต่งแอนนี่ปิโป้, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2558.
เลขเรียก647.9 อ949ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินอย่างไร ไม่อ้วน ไม่มีโรค / ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ชื่อผู้แต่งศัลยา คงสมบูรณ์เวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558
เลขเรียกRA 784 ศ117 2558,QU145 ศ339ก 2558,613.2 ศ339ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา