Found: 1,660  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โครงการเพชรยอดกุมงกุฎ / อุบล เล่นวารี ; วาสนา เลิศศิลป์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2561.
เลขเรียก379.1 ย316
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ / บรรณาธิการ อุบล เล่นวารี, วาสนา เลิศศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2561
เลขเรียก510.76 ย319 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปีโครงการเพชรยอดมงกุฎ / อุบล เล่นวารี, วาสนา เลิศศิลป์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2561.
เลขเรียก371.26 อ832ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง220 สูตร น้ำผักผลไม้เปลี่ยนชีวิต ต้าน 59 โรคร้าย / เฉินเยี่ยนฝู่, เขียน ; โสรัจ นิโรธสมาบัติ, แปล
ชื่อผู้แต่งเฉินเยี่ยนฝู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561
เลขเรียกRM666.B466 ฉ491 2561,641.34 ฉ491ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2310 กรุงธนบุรีผงาด / สุเจน กรรพฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุเจน กรรพฤทธิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิริยะธุรกิจ, 2561.
เลขเรียกDS579.1 ส755 2561,959.3024 ส755ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2561.
เลขเรียกHD5972.55 ก169ป 2561,354.593074 ก169ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ds Max For Beginners / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลัคกี้ บุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก006.693 พ841ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ปี ส.ป.ก. "สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2561
เลขเรียก333.31593 ส734 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ปี ส.ป.ก. : สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2561.
เลขเรียกอ.ส. 351.8 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5,000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ = 5,000 Pictures dictionary / ฝ่ายวิชาการ ไอคิว พลัส
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ ไอคิว พลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส (1989), 2561.
เลขเรียก423 ฝ211ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีป่ากลาง : จากยอดยอด สู่พื้นราบ / ประสิทธิ์ ลีปรีชา ...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ลีปรีชา
พิมพลักษณ์น่าน : ชมรม 50 ปีป่ากลาง, 2561
เลขเรียกGN 392 ป17 2561,307.14 ป415ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ / อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก658.562 อ129ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง64 สัปดาห์สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ / นันทวัฒน์ จิตตรง.
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ จิตตรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟแอน์ลิพเพรส, 2561.
เลขเรียกHD62.5 น424ห 2561,658 น425ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา