Found: 277,545  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"น้ำหมัก" หมักเอง...ใช้เอง...ดีเอง...ป๋าการันตีจ้ะ..! / บรรณาธิการ สมพงษ์ บัวแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น, [2555]
เลขเรียกRM666.H33 น529 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บทนำแห่งตะวันออกกลาง" / ผู้แต่ง จรัส มะลูลิ้ม...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกDS36.4 .บ35,บ 045 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกของพระ" / พระนพดล สิริวํโส
ชื่อผู้แต่งพระนพดล สิริวํโส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2558
เลขเรียก808.882 พ17115บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกไว้ด้วยลายเส้น" ชวน หลีกภัย : การแสดงศิลปกรรม ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง...
ชื่อผู้แต่งการแสดงศิลปกรรม "บันทึกไว้ด้วยลายเส้น ชวน หลีกภัย" (2554 : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์, 2554
เลขเรียกส.ร. 741 ก277บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน" : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2552 "บูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน" (2552 : เชียงราย)
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 001.4 อ518บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประกอบไม้ ประกอบใจ" = "Pra Kob Mai Pra Kob Jai" sculpture exhibition ; 13-30 มีนาคม 2560 / สาขาวิช...
ชื่อผู้แต่งการแสดงผลงานประติมากรรม (2560 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกส.ร. 730.74 ก227ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประชาคมอาเซียน จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทย" : รายงานสรุปการสัมมนาวิชาการ ; วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ โรงแร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการ "ประชาคมอาเซียน จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทย" (2556 : มหาวิทยาลัยนเรศวร)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกส.ร. 341.2473 ก27ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประสิทธิผลของโครงการ "ความรู้เรื่องวัคซีน" สำหรับผู้ปกครองที่คลินิกเด็กสุขภาพดี โรงพยาบาลมหาราชนครเ...
ชื่อผู้แต่งเพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกRes Rep W 20.5 พ255อป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประเทศเปรูกับโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยตามกรอบข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-เปรู" : งานสัม...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาประเทศเปรูกับโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยตามกรอบข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-เปรู (2554 : สุโขทัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย, 2554
เลขเรียกส.ร. 382.09593085 ก27ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปัจัจยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษที่ได้รับใบรับรองความประพฤติจากกรมราชทัณฑ์" ...
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ แต้เกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2553
เลขเรียกส.ร. 365.6 พ573ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปัญหา MOU พ.ศ.2544 : เขตไหล่ทวีปไทย - กัมพูชา ไทยเสียเปรียบจริงหรือ? : การสัมมนาทางวิชาการ ; วันพุธ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ปัญหา mou พ.ศ.2544 : เขตไหล่ทวีปไทย - กัมพูชา ไทยเสียเปรียบจริงหรือ?" : (2554 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2554
เลขเรียกส.ร. 327.5930596 ก27ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปาป้า" เฮมิงเวย์ อหังการแห่งชีวิตห้าว / แปลและเรียบเรียง พิมาน แจ่มจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
เลขเรียกPS3515.ฮ75 ป63 2550,928.1 พ729ป2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557
เลขเรียกอ 923.4593 อ167ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา