Found: 1,536  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี นิด้าสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559
เลขเรียกLG395.B334 ส181ห 2559,378.05 บ261ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว 10 ประเทศอาเซียน / ชาธร สิทธิเคหภาค
ชื่อผู้แต่งชาธร สิทธิเคหภาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2556.
เลขเรียกDS522.6 ช519 2556,915.9 ช63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์-อาเซียน :2054-2554 = 500 anniv...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS575.5.P6 ห24,327.5930469 ม74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1 : วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง / ชัชพล เกียรติขจรธาดา...
ชื่อผู้แต่งชัชพล เกียรติขจรธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกBF671 ช356 2556,030 ช112ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50th anniversary of EGAT / ศานิต นิยมาคม...(และคนอื่น ๆ), คณะทำงานจัดทำหนังสือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2562
เลขเรียก354.49 ห2835 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ = The little book of talent / ผู้เขียน, Daniel Coyle ; ...
ชื่อผู้แต่งคอยลี, แดเนียล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556.
เลขเรียกBF431 ด281,158.1 ค54ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง55 หัวข้อ ไวยากรณ์ญี่ปุ่นเปรียบเทียบ= Kurabete wakaru shokyuu nihon-go hyougen bunkei doriru / มาก...
ชื่อผู้แต่งโอกาโมโตะ, มากิโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2555.
เลขเรียกPL531.3 อ964ห 2555,495.65 อ92ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ดาราพร : รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
เลขเรียกK ห111,ส.ร. 808.066 ด272
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี / โดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560
เลขเรียกDS586.2 .ว63 2560,923.1593 จ54 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก : สุดยอดอารยธรรมที่โลกจารึก / รวิโรจน์
ชื่อผู้แต่งรวิโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุ้มคำ, 2554.
เลขเรียกAG243 ร166จ 2554,931 ร17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ = 70th Anniversary of the Science Society of T...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2561.
เลขเรียก506 ส293จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง733 ประโยค พูดเปลี่ยนความสัมพันธ์แย่ๆ ให้ดีขึ้นทุกสถานการณ์ / สุพัตรา มะโนนัย
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา มะโนนัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2556.
เลขเรียกBF637.C45 ส831 2556,158.1 ส831จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี อาจารย์ คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : รวมงานเขียนทางวิชาการไทยศึกษา / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, 2553.
เลขเรียกDS570.7.น67 ม56,959.3 พ733ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 พรรษาพระบรมฉายาลักษณ์ : ที่สุดแห่งความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย, 2550.
เลขเรียกDS586.8 .ป83 2550,923.1593 ป74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 การจัดการเรียนรวม : การสอนและการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในห้องเรียนรวม ...
ชื่อผู้แต่งยุวดี วิริยางกูร. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 [กรุงเทพฯ] : สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย, 2564 [2021]
เลขเรียกLC1200 .ย753 2564,371.9 ย442ก 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา