Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-01 การช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิด = Pediatric and neonatal resuscitation / คณาจารย์ภาควิชากุม...
พิมพลักษณ์880-03 พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019]
เลขเรียกRJ370 ก642 2562,WS205 .ก642 2562,618.9201 ก449
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม / ขวัญฤทัย พันธุ.
ชื่อผู้แต่ง880-01 ขวัญฤทัย พันธุ.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]
เลขเรียกRD51 ข56 2562,WY150 .ข562 2562,617.91 ข275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ปรัชญาชีวิตแง่คิดและคำปลอบโยน / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 วิทยากร เชียงกูล 2489-
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]
เลขเรียกB53 .ว634 2019,158.1 ว583ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง / สมชาย แสงอำนาจเดช.
ชื่อผู้แต่ง880-01 สมชาย แสงอำนาจเดช.
พิมพลักษณ์880-04 พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019]
เลขเรียกQU360 .ส426 2562,571.657 ส241ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheck-in English ภาษาอังกฤษในโรงแรม / อาจารย์เอก
ชื่อผู้แต่งอาจารย์เอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Double Days, 2562
เลขเรียกPE1116.R47 อ62 2562,428.34 อ599ช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ / จิรประภา อัครบวร
ชื่อผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกHF5549.5.P35 จ64 2562,658.401 จ493ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบบัญชี / สุชาย สิริภัทรกุลธร
ชื่อผู้แต่งสุชาย สิริภัทรกุลธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2562
เลขเรียกHF5667 ส72 2562,657.45 ส761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำวิเศษณ์เกาหลีลงท้ายด้วย "(อี)" และ "(ฮี)" / สิทธินี ธรรมชัย
ชื่อผู้แต่งสิทธินี ธรรมชัย ผู้แต่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2562.
เลขเรียกPL921.5 ส63,495.7 ส722ค 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต / อริยา คูหา
ชื่อผู้แต่งอริยา คูหา
พิมพลักษณ์สงขลา : บริษัท นีโอพ้อยท์ (1995) จำกัด, 2562
เลขเรียกBF481 อ46 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซึมเศร้า เล่าได้ / หลินอวี๋เหิง และ ไป๋หลิน, เขียน ; อังค์วรา กุลวรรณวิจิตร, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิน, อวี๋เหิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2562
เลขเรียกRC512 ห46 2562,WM171.5 ห335ซ 2562,616.8527 ห334ซ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน / Lazy Bunny, เขียน ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล
ชื่อผู้แต่งเลซี่ บันนี่ ผู้แต่ง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกRA778 ล779 2562,WB55.C4 ล72 2562,610.951 ล762ด 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้า : พุทธปัญญาและชาดก / เรื่อง ณิชาวีร์ เพิ่มพูลปฏิพัทธ์ ; ภาพ สิทธิพร พวงสุข...[และคนอื่นๆ...
ชื่อผู้แต่งณิชาวีร์ เพิ่มพูลปฏิพัทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ห้องเรียน 2562.
เลขเรียก294.3092 ณ432พ 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา