Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ / เกียรติชัย กาฬสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งเกียรติชัย กาฬสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563
เลขเรียก658.4012 ก6174ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง / สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิทองเนื้อเก้า, 2563.
เลขเรียกBF441 ส756ค,153.43 ส756ค 2563
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือทำธุรกิจบนไลน์ - ตัวช่วยลูกค้าติด ธุรกิจโต = Line official account handbook / มัณฑิตา จินดา.
ชื่อผู้แต่งมัณฑิตา จินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย), 2563.
เลขเรียกHF5415.1265 ม337ค 2563,658.872 ม329ล 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปโครงการวิจัย "ฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย" / บรรณาธิการ, มนชยา อุรุยศ
พิมพลักษณ์2563
เลขเรียกHF1594.55.ฮ4อ653 ฮ64 2563,338.9593 ฮ389 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิง ชาติพันธุ์ ผู้ค้ารายย่อยในตลาดจังหวัดนครพนม / นิลวดี พรหมพักพิง ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563.
เลขเรียกHF5475.T5 ผ75 2563,381.1 ผ749 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ตำแหน่งแบรนด์ / วุฒิ สุขเจริญ.
ชื่อผู้แต่งวุฒิ สุขเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก658.827 ว862ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการปัญหาคนเร่ร่อน / โสภณ พรโชคชัย.
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย, 2563.
เลขเรียกHV4602.55 ส9น 2563,305.569 ส979น 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา