Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา, 2560
เลขเรียกKPT3138 ร64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560 / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560
เลขเรียกสร 338.642 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา = Legal principle and judgments : criminal law / สหรัฐ กิติ ศุภการ
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ กิติ ศุภการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกKPT3800 ส19 2560,345 ส56ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียน : สยาม-ไทย ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย = ASEAN : Siam-Thailand + Japan + China + and + India / ...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2560
เลขเรียกDS525.8 .อ64 2560,341.2473 อ617 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิดอะไรขึ้นในเวลา = Time in powers of ten / Gerard't Hooft, Stefan Vandoren ; ธิดา จงนิรามัยสถิต,...
ชื่อผู้แต่งเอท โฮฟต์, เจอราร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกQB210.A1 อ-ก 2560,529 อ83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมรับมือการตอบข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมิน / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560.
เลขเรียกHF5667 .ส436 2560,343.04 ส165ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโตไม่หยุดแบบ Toyota TPS / Bang, Kyoungill ; Kim, Jangyeol, ภาพ ; มนตรี เจียมจรุงยงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งบัง, คยองอิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2560.
เลขเรียกTS155 บ247 2560,658.5 บ62ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกาภิวัตน์ / ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกHM831 .พ94 2560,303.482 พ987ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา