Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ พี่ตูน กับก้าวที่กล้าของเขา / ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.
ชื่อผู้แต่งปรีชญาณ์ นักฟ้อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก927.8 อ243ป 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใช้งาน และพระราชบัยญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน...
ชื่อผู้แต่งวิไล วัชรชัยสิริกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2563.
เลขเรียก343.054 ว74พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังรักพลังทีม ที่ระลึกวาระอายุ 77 ปี ของ เรืออากาศโท ชาญฤทธฺ์ วงษ์ประเสริฐ ผู้ผลักดันวอลเลย์บอลไทยส...
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์กับปริพันธ์ = Physics & Integral / สมชาย เกียรติกมลชัย.
ชื่อผู้แต่งสมชาย เกียรติกมลชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกQA308 ส239ฟ 2563,530.15 ส239ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกร่วมทางวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง / สมหมาย ชินนาค.
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียกDS523.2 .ส46 2563,390.095 ส287ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 / มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพนแปซิฟิก, 2563.
เลขเรียกTA140 ม-ร 2563,926.2 ม686ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกHD 60 อ819ว,658.408 อ819ว 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยกล้วยไม้ : ศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนา / โดย สุรวิช วรรณไกรโรจน์, มังกร โลหะอุดม, คีรีทร วสุว...
ชื่อผู้แต่งสุรวิช วรรณไกรโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จำกัด, 2563.
เลขเรียกSB409 ส853,635.9344 ส853ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการฟังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต / กาญจนา ตันโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ต้นโพธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก153.68 ก475ศ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาน ณ กาลไม่ปกติ / จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ ; น้ำใส ศุภวงศ์, ภาพประกอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เดย์ โพเอทส์, 2563
เลขเรียก895.91301 ธ3754ส 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2563
เลขเรียก305.26 ส179
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ / พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี.
ชื่อผู้แต่งพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
เลขเรียก519.5 พ914ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา