Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรภูมิหิมะสีเลือด / กุนเทอร์ เค. โคชอร์เรก, เขียน ; วุฒิรักษ์ ประพลณะศักดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโคชอร์เรก, กุนเทอร์ เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ยิปซี กรุ๊ป, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยาม สงคราม กับความรัก = Bangkok in Times of Love and War / แคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ ; สุมาลี, แปล.
ชื่อผู้แต่งคีฟ-ฟอกซ์, แคลร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างเว็บไซต์ WordPress 5 เปิดร้านค้าด้วย WooCommerce / ธนพนธ์ วันวาน, นวอร แจ่มขำ,จินตวีร์ พันธ์แก้...
ชื่อผู้แต่งธนพนธ์ วันวาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2563
เลขเรียกTK 5105.88 ธ151ส,006.78 ธ151ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสานสัมพันธ์เครือข่ายนันทนาการ / ผู้จัดทำและเรียบเรียง ณัฐพงษ์ ชัยวัฒน์สิทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ ชัยวัฒน์สิทธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,$ c2563.
เลขเรียก790.068593 ณ213
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิและสวัสดิการสังคม = Rights and social welfare / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกJC 571 อ819ส,361.61 อ844ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ้นฝันเมื่อวันวาน : นักศึกษากับสงครามปฏิวัติไทย / สุรชาติ บำรุงสุข
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิสิตสามย่าน, 2563
เลขเรียก320.9593 ส848ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคหลับสนิท นอนน้อยแค่ไหนก็สดชื่น / ซาโตรุ ทสึโบตะ, เขียน ; เมธินี นุชนาคา, แปล.
ชื่อผู้แต่งทสึโบตะ, ซาโตรุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮล, 2563.
เลขเรียกRA786 ท239 2563,WL108 .ท56 2563,613.79 ท239ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้าประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปฏิวัติ / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
ชื่อผู้แต่งเกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2563
เลขเรียก951 ก764ป 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพศศึกษากติกาใหม่ : ไกด์บุ๊คว่าด้วยความยินยอม เซ็กซ์ และความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับวัยรุ่น / Jennifer La...
ชื่อผู้แต่งแลง, เจนนิเฟอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2563.
เลขเรียกHQ35 ล944พ 2563,613.951 ล943พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้แบบสืบเสาะสำหรับเด็กปฐมวัย / เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเทพกัญญา พรหมขัติแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563.
เลขเรียก372.21 ท597ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวทมนตร์ดูแลผู้สูงวัย ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม / Haseko Senior Holdings, เขียน ; จิตรลดา มีเสม...
ชื่อผู้แต่งโฮลดิงส์, ฮะเซะโก ซีเนียร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563.
เลขเรียกRC523 ฮ944 2563,WT155 ฮ944ว 2563,616.83 ฮ949ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์เล่มเดียวอยู่ ฉบับปรับปรุงใหม่ / ทรงธรรม ปิ่นโต, จริยา เปรมศิลป์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งทรงธรรม ปิ่นโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563.
เลขเรียกHB180.T5 ท137,330 ท137ศ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา