Found: 275  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
256
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอาชีวิตรอดในหุบเขาเขย่าขวัญ / Sweet Factory ; Han Hyun-Dong, แปล ; นัทนพัทธ์ อานันท์ธจักร์, แปล.
ชื่อผู้แต่งสวีตแฟกทอรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
257
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแก่นความเป็นครูมืออาชีพ = The essences of teacher profession / ธงชัย สมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งธงชัย สมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียกLB 1778.4.T5 ธ118ก,371.1 ธ118ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
258
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : รายงานวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563.
เลขเรียก379.118 ศ311น 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
259
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน / [คณะทำงาน จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์ ... [และคนอื่นๆ 13 คน].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563.
เลขเรียกKMI DS586 น928
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
260
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบคทีเรียดื้อยา : Antimicrobial-resistant bacteria / พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์.
ชื่อผู้แต่งพรรณนิกา ฤตวิรุฬห์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563.
เลขเรียกWC100 พ262 2563,616.9041 พ177บ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบแผนบ้านเรือนในสยาม / เรื่องและภาพ น. ณ ปากน้ำ ; [บรรณาธิการเล่ม อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์].
ชื่อผู้แต่งน. ณ ปากน้ำ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2563.
เลขเรียกNA7435 น111บ 2563,728.3 ป367บ 2563
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
..more
262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 / สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563
เลขเรียก379.593 ส691ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
263
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงสว่างในสถาปัตยกรรม / ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล.
ชื่อผู้แต่งยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
เลขเรียกNA2794 ย275ส 2563,729.28 ย275ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
264
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการวิจัยการจัดการซากโคเนื้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายเนื้อโคศรีวิชัย : รายงานฉบับส...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพานิชย์. กรมการค้าต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
265
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายย่อย และประชาสัมพันธ์มาตรฐานของสัญญา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะนิติศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
266
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนบำบัด = Diet therapy / สุนีย์ สหัสโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ สหัสโพธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกRM216 ส821ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
267
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนาการเด็กทันสมัย 2020 / สุภาพรรณ ตันตราชีวธร, ศิรินุช ชมโท และอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 2563.
เลขเรียกRJ206 ภ922 2561,WS130 ภ922 2563,613.2083 ภ922 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
268
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ = Digital transformation canvas / พจ ธนพงศ์พรรณ ธ...
ชื่อผู้แต่งธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิช, 2563.
เลขเรียก658.4063 ธ156ม 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
269
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกละลาย : เมื่อมนุษย์ไม่อาจอาศัยอยู่บนโลกได้อีกต่อไป = The uninhabitable earth: Life after warming ...
ชื่อผู้แต่งวอลเลซ-เวลส์, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563.
เลขเรียกGF75 ว371ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
270
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใช้คนน้อยกว่า ผลลัพธ์มากกว่า / พัฒนะ บุราศิริ.
ชื่อผู้แต่งพัฒนะ บุราศิริ.
เลขเรียกHF5549.5.M63 พ531 2563,658.3 พ213ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา