Found: 252  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2563
เลขเรียก305.26 ส179
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาวะการศึกษาไทย ปี 2561/2562 : การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
เลขเรียก379.593 ล512ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรภูมิหิมะสีเลือด / กุนเทอร์ เค. โคชอร์เรก, เขียน ; วุฒิรักษ์ ประพลณะศักดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโคชอร์เรก, กุนเทอร์ เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ยิปซี กรุ๊ป, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะวิชาชีพครู : บูรณาการแนวคิด PLC กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน นวัตกรรมวิชาชีพครู เล่...
ชื่อผู้แต่งกานต์ อัมพานนท์.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2563.
เลขเรียก371.1 ก254ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรจีนเรื่องที่หมอไม่เคยบอกคุณ : ปราชญาโอสถ / ผู้เขียน, ชุติพงศ์ กอร์ปอริยจิต.
ชื่อผู้แต่งชุติพงศ์ กอร์ปอริยจิต.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ช. กอร์ปอริยจิต, 2563.
เลขเรียกRM666.H33 ช616 2563,QV770.JC6 ช73 2563,615.321 ช616ส 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยาม สงคราม กับความรัก = Bangkok in Times of Love and War / แคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ ; สุมาลี, แปล.
ชื่อผู้แต่งคีฟ-ฟอกซ์, แคลร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศประจำปี 2562 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้สำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : /
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563
เลขเรียก616.91 ส2711 2563
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ้นฝันเมื่อวันวาน : นักศึกษากับสงครามปฏิวัติไทย / สุรชาติ บำรุงสุข
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิสิตสามย่าน, 2563
เลขเรียก320.9593 ส848ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดการฟื้นฟูร่างกายวิถีสแตนฟอร์ด = The Stanford method for ultimate super recovery / Tomoo Yamada...
ชื่อผู้แต่งโทะโมะโอะ, ยามาดะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์, 2563.
เลขเรียกRM930 ย215ส 2563,WB327 ย215ส 2563,617.03 ท821ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียปุจฉา : กระบวนการสอบถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี / อภิญญา ดิสสะมาน text
ชื่อผู้แต่งอภิญญา ดิสสะมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
เลขเรียกHM1126 อ253 2563,303.6 อ253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูจิบัตร : งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕) อดีต...
ชื่อผู้แต่งพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕), 2460-2563.
พิมพลักษณ์[พะเยา] : วนิดาการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก294.361 พ1711ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
193
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูตรลับยูทูบเบอร์ : ปั้น YouTube Channel ให้ปัง ดันยอด sub ยอด view ให้พุ่ง / วีรวุฒิ หาญสมบัติ
ชื่อผู้แต่งวีรวุฒิ หาญสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : วิตตี้ กรุ๊ป, 2563
เลขเรียกHF 5415.1265 ว371 2563,658.872 ว836ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหงส์สะบัดปีก / พลอยนพเก้า.
ชื่อผู้แต่งพลอยนพเก้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนทางสู่ชีวิตอันสงบสุขของโจรวิ่งราวอันดับหนึ่ง / เถียนซิน.
ชื่อผู้แต่งเถียนซิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Romantic, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา