Found: 266  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะวิชาชีพครู : บูรณาการแนวคิด PLC กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน นวัตกรรมวิชาชีพครู เล่...
ชื่อผู้แต่งกานต์ อัมพานนท์.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2563.
เลขเรียก371.1 ก254ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรจีนเรื่องที่หมอไม่เคยบอกคุณ : ปราชญาโอสถ / ผู้เขียน, ชุติพงศ์ กอร์ปอริยจิต.
ชื่อผู้แต่งชุติพงศ์ กอร์ปอริยจิต.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ช. กอร์ปอริยจิต, 2563.
เลขเรียกRM666.H33 ช616 2563,QV770.JC6 ช73 2563,615.321 ช616ส 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยาม สงคราม กับความรัก = Bangkok in Times of Love and War / แคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ ; สุมาลี, แปล.
ชื่อผู้แต่งคีฟ-ฟอกซ์, แคลร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างไดอะแกรม แบบแปลน ผังไฟฟ้าและแผนภูมิด้วย Visio / ปิยะ มากสงค์.
ชื่อผู้แต่งปิยะ มากสงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า , 2563.
เลขเรียกT 385 ป27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสั่งจิต ชีวิตเปลี่ยน = Rebuild your mind to redesign your life / อนันท์ หารวัง
ชื่อผู้แต่งอนันท์ หารวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2563
เลขเรียก158 อ173ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศประจำปี 2562 / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้สำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : /
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563
เลขเรียก616.91 ส2711 2563
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแรกในพระพุทธศาสนา / เสฐียรพงษ์ วรรณปก.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เกษมอนันต์ พริ้นติ้ง, 2563.
เลขเรียกBQ270 .ส754 2563,294.308 ส256ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ้นฝันเมื่อวันวาน : นักศึกษากับสงครามปฏิวัติไทย / สุรชาติ บำรุงสุข
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิสิตสามย่าน, 2563
เลขเรียก320.9593 ส848ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดการฟื้นฟูร่างกายวิถีสแตนฟอร์ด = The Stanford method for ultimate super recovery / Tomoo Yamada...
ชื่อผู้แต่งโทะโมะโอะ, ยามาดะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์, 2563.
เลขเรียกRM930 ย215ส 2563,WB327 ย215ส 2563,617.03 ท821ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูจิบัตร : งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕) อดีต...
ชื่อผู้แต่งพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕), 2460-2563.
พิมพลักษณ์[พะเยา] : วนิดาการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก294.361 พ1711ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหงส์สะบัดปีก / พลอยนพเก้า.
ชื่อผู้แต่งพลอยนพเก้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนทางสู่ชีวิตอันสงบสุขของโจรวิ่งราวอันดับหนึ่ง / เถียนซิน.
ชื่อผู้แต่งเถียนซิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Romantic, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕)...
ชื่อผู้แต่งพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญญมหาเถร ป.ธ.๕), 2460-2563.
พิมพลักษณ์[พะเยา] : วนิดาการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก294.361 พ1711ห 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งคืนที่รัก = One night love / Cookie Pie.
ชื่อผู้แต่งคุกกี้ พาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขียนฝัน, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา