Found: 248  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีนิติวิทยา = Forensic accounting / สมชาย ศุภธาดา.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ศุภธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2563.
เลขเรียกHV 8079.F7 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติงานหลักของนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ รุ่ง...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิพย์ กาวารี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2563.
เลขเรียก660.6 ร424ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูั การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูั การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ( 2562: กรุงเทพมหานคร).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563.
เลขเรียก379.593 ก27ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประปาชุมชนเมืองและชนบท / ประพัฒน์ เป็นตามวา.
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์ เป็นตามวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกTD345 ป315ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้อณูพันธุศาสตร์ทางสัตววิทยา / สิริวดี ชมเดช.
ชื่อผู้แต่งสิริวดี ชมเดช.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียกQH432 ส732 2563,591 ส373ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกต้นหญ้าป่าและต้นไม้ในกระถาง / หลินกั๋วเฉิง,เขียน;วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล,แปล;เหลียนหุ้ยหลิง...
ชื่อผู้แต่งหลินกั๋วเฉิง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563.
เลขเรียก635.9 ห173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกเป่าฟลูต/ ประเสริฐ ฉิมท้วม.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ฉิมท้วม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2563.
เลขเรียก788.3219 ป17115ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต / คณะวิจัย วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.
เลขเรียกLB2359.5 ก64 2563,378.17 ก494 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ = Human resoruce development : theory and practices / จำ...
ชื่อผู้แต่งจำเนียร จวงตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
เลขเรียกHF 5549 จ2151 2563,658.3 จ356ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเต...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ อ่อนศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น : รายงานการวิจัยแ...
ชื่อผู้แต่งทวี ชัยพิมลผลิน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้สารสนเทศ : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 = Information literacy : learning skills for 21st ce...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เหลาลาภะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกZA 3075 ป17 2563,028.7 ป516ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางธุรกิจ / กุลชลี พวงเพ็ชร์.
ชื่อผู้แต่งกุลชลี พวงเพ็ชร์.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2563.
เลขเรียก650.072 ก725ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา