Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเต...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ อ่อนศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น : รายงานการวิจัยแ...
ชื่อผู้แต่งทวี ชัยพิมลผลิน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางธุรกิจ / กุลชลี พวงเพ็ชร์.
ชื่อผู้แต่งกุลชลี พวงเพ็ชร์.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2563.
เลขเรียก650.072 ก725ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย = The study of citizenship behavior for Thai society /...
ชื่อผู้แต่งถวิลวดี บุรีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียกJC599.T5 ถ282,323.6 ถ282ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด พ.ศ. 2563-2568 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานเลขาธิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.
เลขเรียกHF 5549.5.M3 ก273,331.12 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด พ.ศ. 2563-2568 : ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน / กลุ่มนโยบายกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.
เลขเรียกHF 5549.5.M3 ก273,331.12 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2563-2568 : ภาคเหนือ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.
เลขเรียก331.12 ส691ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการระดับด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 : นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ภาพดาวเทียม / วีระภาส คุณรัตนสิริ.
ชื่อผู้แต่งวีระภาส คุณรัตนสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563.
เลขเรียก634.9285 ว3711ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม / ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.
ชื่อผู้แต่งลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซิกมา กราฟฟิคส์, 2563.
เลขเรียกP91 ล529 2563,302.2 ล529ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น / ไตรวัฒน์ วิริยศิริ และสุริยน ศิริธรรมปิติ.
ชื่อผู้แต่งไตรวัฒน์ วิริยศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก720.222 ต917ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนผ่านกับการพัฒนาหลากมิติ / สุดจิต นิมิตกุล.
ชื่อผู้แต่งสุดจิต นิมิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2563.
เลขเรียก303.4 ส744ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขนมปังของพรุ่งนี้ แกงกะหรี่เมื่อวันวาน / คิซาระ อิซึมิ, เขียน ; อิศเรศ ทองปัสโณว์, แปล.
ชื่อผู้แต่งคิซาระ, อิซึมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิบลิโอ, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา