Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเหลี่ยมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย / สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อผู้แต่งบรรเจิด สิงคะเนติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
เลขเรียกKPT1572 บ153 2563,347 บ17ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (4 มิ...
ชื่อผู้แต่งดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมด้วยแมทแลบและแอนซีส / ปราโมทย์ เดชะอำไพ.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เดชะอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียก620.0040285 ป1728ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ / บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร.
ชื่อผู้แต่งบุญชู ณ ป้อมเพ็ชร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียก352.387 บ432ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณบัดเดอร์ใช่เธอหรือเปล่า? = Messy Buddy / แสนแก้ว [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งแสนแก้ว [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุ๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่ชิด สองปฏิปักษ์ เล่ม 1-3 / จี้เย่ว์เจี๋ยวเจี่ยว ; เสี่ยวหวา, แปล.
ชื่อผู้แต่งจี้เย่ว์เจี๋ยวเจี่ยว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่ป่วนปริศนาไขคดีฆมตรกรรม= High School detective / K.Tears.
ชื่อผู้แต่งเค.เทียส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาเธน่า, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ/ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน.
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการ, 2563.
เลขเรียก352.63 พ113ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) / บรรณาธิการ สราวุฒ...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNICEF), 2563.
เลขเรียก616.2414 ค416 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพิมพ์โน๊ตดนตรีด้วยโปรแกรม Sibelius / สยาม จวงประโคน.
ชื่อผู้แต่งสยาม จวงประโคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2562.
เลขเรียกMT 588 ส319ค,780.148 ส319ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคนต่างด้าวในประเทศไทย เล่ม 1 / นวกาล สิรารุจานนท์
ชื่อผู้แต่งนวกาล สิรารุจานนท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภทระ พรีเพรส, 2563
เลขเรียก342.083 น291ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูสำหรับการจัดกิจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [2563].
เลขเรียก616.91 ศ311ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือทำธุรกิจบนไลน์ - ตัวช่วยลูกค้าติด ธุรกิจโต = Line official account handbook / มัณฑิตา จินดา.
ชื่อผู้แต่งมัณฑิตา จินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย), 2563.
เลขเรียกHF5415.1265 ม337ค 2563,658.872 ม329ล 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจงมีใจที่แกร่งและหัวใจที่อ่อนโยน : สันติวิธีของ ดร.มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ = A Tough Mind and a...
ชื่อผู้แต่งคิง, มาร์ติน ลูเทอร์, จูเนียร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2563.
เลขเรียก177.7 ค32จ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ สำหรับศตวรรษที่ 21 = Ethics in public administration for the 21st century ...
ชื่อผู้แต่งประโยชน์ ส่งกลิ่น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563.
เลขเรียกJF1358.T5 ป368จ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา