Found: 225  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรสวนพริกไทยสู่เกษตรที่ยั่งยืน/ ปรียาภา เมืองนก ...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งปรียาภา เมืองนก.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี: สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563.
เลขเรียก307.1 ป173ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ / ศิริชัย กาญจนวาสี.
ชื่อผู้แต่งศิริชัย กาญจนวาสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกLB 3051 ศ452ท,371.26 ศ452ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะความสุข / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คู้บบุ๊ก , 2563.
เลขเรียกPL4209.ส448 ท62 2563,895.914 น37ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะทฤษฎีดนตรี / ณัชชา พันธุ์เจริญ
ชื่อผู้แต่งณัชชา พันธุ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียกMT 6 ณ259ท,780 ณ259ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะวิชาการต่อผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญญมหาเถร ป.ธ. ๕).
พิมพลักษณ์พะเยา : วัดศรีโคมคำ, 2563.
เลขเรียก294.363 ท363 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำงานอย่างไรไม่ให้เป็นบ้าไปก่อน / เจสัน ฟรีด, เดวิด ไฮเนอไมเออร์ ; จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์ ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งฟรีด, เจสัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ฮาวทู, 2653.
เลขเรียกBF481 ฟ135ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่านแม่ทัพ! คืนมันเผาของข้ามานะ / Wisda.
ชื่อผู้แต่งวิสดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 1168, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายชุด Hot enemy เล่ม 1-2 / Memew.
ชื่อผู้แต่งมีมิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซ้นส์บุ๊ค, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายชุด ปราชญ์กู้บัลลังก์ เล่ม 1-3 / กู้เสวี่ยโหรว, MW, แปล.
ชื่อผู้แต่งกู้เสวี่ยโหรว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายชุด องค์หญิง 180 เซนติเมตร เล่ม 1-2 / ชิงตวน ; Wanly, แปล.
ชื่อผู้แต่งชิงตวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรส, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมสู่การพัฒนาสถานศึกษา / จิติมา วรรณศรี.
ชื่อผู้แต่งจิติมา วรรณศรี.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : โรงพิมพ์รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2563.
เลขเรียก371.2 จ343น 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำเสนอแบบ Pitch พิชิตเงินล้าน / จิราภา วิทยาภิรักษ์.
ชื่อผู้แต่งจิราภา วิทยาภิรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีนเซอร์วิส, 2563.
เลขเรียกHF5718.22 ๓0536o 2563,153.6 จ536น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเวตาล / พระนิพนธ์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2563.
เลขเรียกรส พ234น 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำใสใจจริง / ว. วินิจฉัยกุล.
ชื่อผู้แต่งว. วินิจฉัยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สภาฯ, 2563
เลขเรียก070.172 ส1621บ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา