Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาหมอสีสายพันธุ์เดิมในประเทศไทย / เรียบเรียงโดย อรุณี รอด...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563.
เลขเรียก294.3438 ม224
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563.
เลขเรียก342.593 ส691ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบธนาคารหน่วยกิตและกลไกขับเคลื่อน : ความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษากับภาคแรงงาน/ภาคประกอบการ / คณ...
พิมพลักษณ์2563
เลขเรียกLC1085 ร233,378.1707 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 / มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพนแปซิฟิก, 2563.
เลขเรียกTA140 ม-ร 2563,926.2 ม686ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาสนารัก / จุฬามณี [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งจุฬามณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563.
เลขเรียกนว จ679ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกHD 60 อ819ว,658.408 อ819ว 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยกล้วยไม้ : ศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนา / โดย สุรวิช วรรณไกรโรจน์, มังกร โลหะอุดม, คีรีทร วสุว...
ชื่อผู้แต่งสุรวิช วรรณไกรโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จำกัด, 2563.
เลขเรียกSB409 ส853,635.9344 ส853ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาน ณ กาลไม่ปกติ / จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ ; น้ำใส ศุภวงศ์, ภาพประกอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เดย์ โพเอทส์, 2563
เลขเรียก895.91301 ธ3754ส 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2563
เลขเรียก305.26 ส179
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรภูมิหิมะสีเลือด / กุนเทอร์ เค. โคชอร์เรก, เขียน ; วุฒิรักษ์ ประพลณะศักดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโคชอร์เรก, กุนเทอร์ เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ยิปซี กรุ๊ป, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างเว็บไซต์ WordPress 5 เปิดร้านค้าด้วย WooCommerce / ธนพนธ์ วันวาน, นวอร แจ่มขำ,จินตวีร์ พันธ์แก้...
ชื่อผู้แต่งธนพนธ์ วันวาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2563
เลขเรียกTK 5105.88 ธ151ส,006.78 ธ151ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสานสัมพันธ์เครือข่ายนันทนาการ / ผู้จัดทำและเรียบเรียง ณัฐพงษ์ ชัยวัฒน์สิทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ ชัยวัฒน์สิทธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,$ c2563.
เลขเรียก790.068593 ณ213
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพคนไทย 2563 / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563.
เลขเรียกRA 766 ส743
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา