Found: 123  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางธุรกิจ / กุลชลี พวงเพ็ชร์.
ชื่อผู้แต่งกุลชลี พวงเพ็ชร์.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2563.
เลขเรียก650.072 ก725ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ : เชื่อมโลกและห้องเรียนไว้ด้วยก...
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563
เลขเรียกLB1028.24 .ว443 2563,370.72 ว247ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย Power BI / ผศ.ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563.
เลขเรียกTK5105.8885.M525 ธ394,001.422 ธ394ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก / วิจารณ์ พานิช และ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร.
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล , 2563.
เลขเรียกLA 1221 ว519ก,371.207 ว231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย = The study of citizenship behavior for Thai society /...
ชื่อผู้แต่งถวิลวดี บุรีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียกJC599.T5 ถ282,323.6 ถ282ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด พ.ศ. 2563-2568 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานเลขาธิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.
เลขเรียกHF 5549.5.M3 ก273,331.12 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด พ.ศ. 2563-2568 : ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน / กลุ่มนโยบายกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.
เลขเรียกHF 5549.5.M3 ก273,331.12 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2563-2568 : ภาคเหนือ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.
เลขเรียก331.12 ส691ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม / ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.
ชื่อผู้แต่งลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซิกมา กราฟฟิคส์, 2563.
เลขเรียกP91 ล529 2563,302.2 ล529ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ = Optimization and its application / คมกฤต เล็กสกุล คณะวิศวกรรมศาสต...
ชื่อผู้แต่งคมกฤต เล็กสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียกQA402.6 ค145ก 2563,515.1 ค161ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอุดมศึกษากับสังคมไทย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก378.593 พ97ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python GUI+Network+Database+Web / สุพจน์ สง่ากอง และปิยะ นากสงค์
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ สง่ากอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2563
เลขเรียกQA76.73.พ93 ส734 2563,005.133 ส826ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตวิเคราะห์ = Mathematical analysis / วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล.
ชื่อผู้แต่งวิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์, 2563.
เลขเรียก515 ว232ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา