Found: 223  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกไว้ในล้านนา : ๑๕๐ ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ / ส.กวีวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งส.กวีวัฒน์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการรู้คิด = Cognitive psychology / พาสนา จุลรัตน์.
ชื่อผู้แต่งพาสนา จุลรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกLB1051 พ625จ 2563,370.15 พ626จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน = Educational psychology for learner development / ฐิยาพร กันตาธน...
ชื่อผู้แต่งฐิยาพร กันตาธนวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐ. กันตาธนวัฒน์, 2563.
เลขเรียกLB1051 ฐ371 2563,370.15 ฐ371จ 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.
ชื่อผู้แต่งพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกBF708.T364 พ262 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉันจะเป็นดอกไม้ของเธอเสมอ = Always by your side / อิสญะ [นามแฝง], เรื่อง; ReenP, ภาพ.
ชื่อผู้แต่งอิสญะ ตระกูลพุทธรักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563.
เลขเรียก808.84 อ383ฉ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชินบี หอพักอลเวง : ผีแคมป์สยองขวัญ / Jin Sun, เรื่อง ; Kim Gye-Tae, ภาพ ; นริศร์ จิตปัญโญยศ, แปล.
ชื่อผู้แต่งชินช็อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิจิทัลมินิมัลลิสม์ = Digital Minimalism / คาล นิวพอร์ต ; บุณยนุช ชมแป้น, แปล.
ชื่อผู้แต่งนิวพอร์ต, คาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : Broccoli, 2563
เลขเรียก303.483 น3769ด 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดุจจันทร์ดั้นเมฆ / หอมดึก ; รชยา ภูวดลกิจ, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งหอมดึก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปลายปากกาสำนักพิมพ์, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตกผลึกความคิดชีวิตศึกษานิเทศก์ : 30 ปี จากหลักการ ทฤษฎี สู่วิถีปฎิบัติ / มุกดา เลขะวิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งมุกดา เลขะวิพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิศไพศาลการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก371.2 ม414ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวแบบเชิงเส้น = Linear models / สำรวม จงเจริญ
ชื่อผู้แต่งสำรวม จงเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2563.
เลขเรียก512.5 ส217ต 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กและวัยรุ่น = Textbook of supportive care ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563.
เลขเรียก616.029 ต221
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรสวนพริกไทยสู่เกษตรที่ยั่งยืน/ ปรียาภา เมืองนก ...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งปรียาภา เมืองนก.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี: สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563.
เลขเรียก307.1 ป173ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ / ศิริชัย กาญจนวาสี.
ชื่อผู้แต่งศิริชัย กาญจนวาสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกLB 3051 ศ452ท,371.26 ศ452ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา