Found: 53  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปโครงการวิจัย "ฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย" / บรรณาธิการ, มนชยา อุรุยศ
พิมพลักษณ์2563
เลขเรียกHF1594.55.ฮ4อ653 ฮ64 2563,338.9593 ฮ389 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : "สมรรถนะองค์กร" กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น / บรรณาธิการ อรท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียกJS7153.4.A2 บ63 2563,352.1409593 บ268 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เมืองเลย : การก่อรูปสังคมเมืองและศูนย์กลางจังหวัด / นพพล แก่งจำปา.
ชื่อผู้แต่งนพพล แก่งจำปา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563
เลขเรียก959.3 น1667ป 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์การถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง : แนวคิดอำนาจชายเป็นใหญ่ = Violence experiences...
ชื่อผู้แต่งพรพิรินทร์ อินโส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563.
เลขเรียก362.8292 พ249ป 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิง ชาติพันธุ์ ผู้ค้ารายย่อยในตลาดจังหวัดนครพนม / นิลวดี พรหมพักพิง ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563.
เลขเรียกHF5475.T5 ผ75 2563,381.1 ผ749 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter & Dart / เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล.
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2563.
เลขเรียก005.43 อ251พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาแอพ Android ด้วย Firebase & Kotlin / ศุภชัย สมพานิช.
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2563.
เลขเรียก005.3 ศ684พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาสนารัก / จุฬามณี [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งจุฬามณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563.
เลขเรียกนว จ679ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีเป็นคน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุด / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.
ชื่อผู้แต่งเฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563.
เลขเรียกHG179 ฌ7ว 2563,332.0240 ฌ999ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาน ณ กาลไม่ปกติ / จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ ; น้ำใส ศุภวงศ์, ภาพประกอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เดย์ โพเอทส์, 2563
เลขเรียก895.91301 ธ3754ส 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรภูมิหิมะสีเลือด / กุนเทอร์ เค. โคชอร์เรก, เขียน ; วุฒิรักษ์ ประพลณะศักดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโคชอร์เรก, กุนเทอร์ เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ยิปซี กรุ๊ป, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยาม สงคราม กับความรัก = Bangkok in Times of Love and War / แคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ ; สุมาลี, แปล.
ชื่อผู้แต่งคีฟ-ฟอกซ์, แคลร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพคนไทย 2563 / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563.
เลขเรียกRA 766 ส743
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา