Found: 143  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย Power BI / ผศ.ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563.
เลขเรียกTK5105.8885.M525 ธ394,001.422 ธ394ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย / ชูศักดิ์ จริญสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2563.
เลขเรียกHA32 ช686 2563,001.422 ช686ก 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอน / ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์.
ชื่อผู้แต่งทิพรัตน์ สิทธิวงศ์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563.
เลขเรียกLB1027.44 ท477ก 2563,371.3 ท477ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด พ.ศ. 2563-2568 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานเลขาธิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.
เลขเรียกHF 5549.5.M3 ก273,331.12 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคน รายจังหวัด พ.ศ. 2563-2568 : ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน / กลุ่มนโยบายกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.
เลขเรียกHF 5549.5.M3 ก273,331.12 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2563-2568 : ภาคเหนือ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563.
เลขเรียก331.12 ส691ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม / ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.
ชื่อผู้แต่งลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซิกมา กราฟฟิคส์, 2563.
เลขเรียกP91 ล529 2563,302.2 ล529ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น = Introduction to life insurance mathematics / ชัยรัตน์ มดนาค.
ชื่อผู้แต่งชัยรัตน์ มดนาค.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563.
เลขเรียกQA 39.2 ช424ค,368.32 ช424ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูพยาบาลแปลกและโรงเรียนพิศวง = School nurse / ช็องเซรัง
ชื่อผู้แต่งช็อง, เซรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิบลิโอ, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความ(ไม่)เป็นหญิง ความ(ไม่)เป็นชาย ความ(ไม่)เป็นคน / วิจิตร ประพงษ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียก155.33 ค181 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความทรงจำของวันพรุ่งนี้ / โอกิวาระ ฮิโรชิ, เขียน ; หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว, แปล
ชื่อผู้แต่งฮิโรชิ, โอกิวาระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2563
เลขเรียก895.636 ฮ456ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / วศิน เพิ่มทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ 4 คน] ; ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2563.
เลขเรียกQA76 ค181 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา