Found: 187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 : พลังงานเพื่อทุกคน = Annual report 2019 / กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 = Annual Report 2019 / สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563) / เรียบเรียง / วิเครา...
ชื่อผู้แต่งกฤภาส โพธิ์แก้ว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่วมด้วยช่วยกัน คน-น้ำ-ดิน-ป่า / ผู้เขียน, พร้อมพล สัมพันธโน และสุรินทร์ พิกุลทอง ; บรรณาธิการ, อนุส...
ชื่อผู้แต่งพร้อมพล สัมพันธโน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2563.
เลขเรียก354.328 พ179ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรื่องดี 100 ปี เทพสตรี / บรรณาธิการ, สนธยา สุขอิ่ม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2563.
เลขเรียก378.593 ม246ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้ม ลุก เรียน รู้ = Fail and learn / ธนา เธียรอัจฉริยะ.
ชื่อผู้แต่งธนา เธียรอัจฉริยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Koob, 2563.
เลขเรียก158.1 ธ152ล 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมลาวยุคเสื่อมโทรม : ลักษณะเด่นและคุณค่าในมิติประวัติศาสตร์ / ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี.
ชื่อผู้แต่งลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เอราวัณการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก801.959 ล1611ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสาหกิจชุมชนแบบสังคมเมืองบนความพอเพียงบ้านคลองห้า ปทุมธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก658.022 ร22ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสาหกิจชุมชนแบบสังคมเมืองบนความพอเพียงบ้านคลองห้า ปทุมธานี / รวิธร ฐานัสสกุล ...[และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งรวิธร ฐานัสสกุล.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563.
เลขเรียก307.74 ร173ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกHD 60 อ819ว,658.408 อ819ว 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยกล้วยไม้ : ศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนา / โดย สุรวิช วรรณไกรโรจน์, มังกร โลหะอุดม, คีรีทร วสุว...
ชื่อผู้แต่งสุรวิช วรรณไกรโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จำกัด, 2563.
เลขเรียกSB409 ส853,635.9344 ส853ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์พระราชา : เอกสารทางวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา ฉบับที่ 6 / คณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEN 1303-62...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียก338.927 ศ284 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู : บูรณาการแนวคิด PLC กับจิตตปัญญาศึกษา นวัตกรรมวิชาชีพครู เล่มที่ 1 / ...
ชื่อผู้แต่งกานต์ อัมพานนท์.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2563.
เลขเรียก371.1 ก254ศ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการฟังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต / กาญจนา ตันโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ต้นโพธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก153.68 ก475ศ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา