Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร / กนิกนันต์ สิงห์สานิตย์.
ชื่อผู้แต่งกนิกนันต์ สิงห์สานิตย์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2563.
เลขเรียก658.4038 ก153ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักเกินเบอร์ / ฬีรดา.
ชื่อผู้แต่งฬีรดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขียนฝัน, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชันบัลลังก์เวท เล่ม 2 / อ้ายเชียนสุ่ยเตออูเจ๋ย ; เส้าเหวิน, แปล.
ชื่อผู้แต่งอ้ายเชียนสุ่ยเตออูเจ๋ย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรามเกียรติ์ 8 / กุลิสรา จิตรชญาวณิช.
ชื่อผู้แต่งรามเกียรติ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2563.
เลขเรียก895.914 ร265ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... / กรมสรรพากร.
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, [2563-].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 / คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 : พลังงานเพื่อทุกคน = Annual report 2019 / กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 = Annual Report 2019 / สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563) / เรียบเรียง / วิเครา...
ชื่อผู้แต่งกฤภาส โพธิ์แก้ว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่วมด้วยช่วยกัน คน-น้ำ-ดิน-ป่า / ผู้เขียน, พร้อมพล สัมพันธโน และสุรินทร์ พิกุลทอง ; บรรณาธิการ, อนุส...
ชื่อผู้แต่งพร้อมพล สัมพันธโน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2563.
เลขเรียก354.328 พ179ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรื่องดี 100 ปี เทพสตรี / บรรณาธิการ, สนธยา สุขอิ่ม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2563.
เลขเรียก378.593 ม246ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมลาวยุคเสื่อมโทรม : ลักษณะเด่นและคุณค่าในมิติประวัติศาสตร์ / ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี.
ชื่อผู้แต่งลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เอราวัณการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก801.959 ล1611ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาสนารัก / จุฬามณี [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งจุฬามณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563.
เลขเรียกนว จ679ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / กุลิสรา จิตรชญาวณิช, เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ.
ชื่อผู้แต่งกุลิสรา จิตรชญาวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกLB 1025.3 ก728ว,371.3 ก728ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา