Found: 223  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเต...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ อ่อนศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS = Introduction to Website development with HTML5 and...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียกTK 5105.888 ส829ก,006.7 ส829ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น : รายงานการวิจัยแ...
ชื่อผู้แต่งทวี ชัยพิมลผลิน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบสอบคู่ขนาน : การสร้างและการวิเคราะห์ความเป็นคู่ขนาน / โชติกา ภาษีผล.
ชื่อผู้แต่งโชติกา ภาษีผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก371.26 ช843ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยการออกแบบทางการศึกษา = Design research in education / สุวิมล ว่องวาณิช.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ว่องวาณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกLB1028 ส882ก,370.72 ส882ก 2563
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางธุรกิจ / กุลชลี พวงเพ็ชร์.
ชื่อผู้แต่งกุลชลี พวงเพ็ชร์.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2563.
เลขเรียก650.072 ก725ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ : เชื่อมโลกและห้องเรียนไว้ด้วยก...
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563
เลขเรียกLB1028.24 .ว443 2563,370.72 ว247ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย Power BI / ผศ.ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563.
เลขเรียกTK5105.8885.M525 ธ394,001.422 ธ394ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก / วิจารณ์ พานิช และ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร.
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล , 2563.
เลขเรียกLA 1221 ว519ก,371.207 ว231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย = The study of citizenship behavior for Thai society /...
ชื่อผู้แต่งถวิลวดี บุรีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียกJC599.T5 ถ282,323.6 ถ282ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการระดับด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 : นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ภาพดาวเทียม / วีระภาส คุณรัตนสิริ.
ชื่อผู้แต่งวีระภาส คุณรัตนสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563.
เลขเรียก634.9285 ว3711ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม / ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.
ชื่อผู้แต่งลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซิกมา กราฟฟิคส์, 2563.
เลขเรียกP91 ล529 2563,302.2 ล529ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ = Optimization and its application / คมกฤต เล็กสกุล คณะวิศวกรรมศาสต...
ชื่อผู้แต่งคมกฤต เล็กสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียกQA402.6 ค145ก 2563,515.1 ค161ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา